Zpět

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací – SAZEBNÍK ÚHRAD

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací podle těchto zákonů.

Pořízení kopií a opatření technických nosičů dat

  1. cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku, činí:

                                                                                               černobílá             barevná

formát A4           jednostranná kopie                        3 Kč                       12 Kč

                               oboustranná kopie                         4 Kč                       18 Kč

formát A3           jednostranná kopie                        5 Kč                       24 Kč

                               oboustranná kopie                         6 Kč                       36 Kč

  1. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to: CD ROM         10 Kč                         DVD ROM       10 Kč

jiný technický nosič dat – podle skutečné pořizovací ceny nosiče.

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Pořízení elektronické podoby informace (skenování)

kopie A3 pořízená skenováním    1 Kč/strana

kopie A4 pořízená skenováním    1 Kč/strana

Náklady na odesílání informací žadateli

Poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb

Balné – náklady na balné nebudou účtování při zaslání informací obálkou do velikosti A4. V případě zaslání informace speciální obálkou nebo balíkem bude účtováno paušální balné ve vši 25 Kč za jednu poštovní zásilku.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání - 300 Kč.

Podmínky vybírání úhrad

Pokud celkové náklady spojené s pořízením tisků/kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli nepřesáhnou v jednotlivém případě 50 Kč, nebudou účtovány.

Ceny jsou stanoveny včetně DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Náklady spojené se zpřístupňováním informací, vyčíslené dle čl. II tohoto sazebníku je nutno zaplatit nejpozději při předání informací žadateli, a to v hotovosti v pokladně Městského úřadu Dubí nebo bezhotovostním převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu na účet města v případě, kdy informace je zasílaná poštou nebo datovou zprávou.

Závěrečné ustanovení

Tento sazebník byl schválen Radou města Dubí dne  12.7.2022. usnesením č. 1703/64/2022 a nabývá účinnosti dnem 12. 07. 2022.

Nařízení vlády č. 173/2006 Sb, o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sazebník - standardní služby poskytované informačním střediskem za úplatu

Ceník černobílého kopírování

Formát jednostranně / oboustranně
A3 4,- / 6,- Kč
A4 3,- / 4,- Kč
A5 2,- / 3,- Kč

Ceník pro barevné kopírování

A5 barevný tisk bez fotografií a obrázků (pouze text) 9,- Kč
A5 barevný tisk s fotografiemi a/nebo obrázky 12,- Kč
A4 barevný tisk bez fotog. a obrázků, A5 oboustranně (pouze text) 12,- Kč
A4 barevný tisk s fotografiemi a/nebo obrázky, A5 oboustranně 18,- Kč
A3 barevný tisk bez fotog. a obrázků, A4 oboustranně (pouze text) 24,- Kč
A3 barevný tisk a fotografiemi a/nebo obrázky, A4 oboustranně 36,- Kč
A3 bez fotografií a obrázků (pouze text) oboustranně 48,- Kč
A3 barevný tisk s fotografiemi a/nebo obrázky oboustranně 72,- Kč
Ceny jsou včetně DPH.

Nosič - CD/DVD - 10 Kč / ks
Poštovné - dle skutečností

(dle usnesení RM č. 390/19/2003 ze dne 23.9.2003)

Od účtování úhrad za poskytnutí informace jsou osvobozeny

  • žádosti sdělené telefonicky, vyřizované bezodkladně, bez potřeby vyhledávání dokladů
  • sdělovací prostředky
  • obce
  • orgány státní správy.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Nařízení vlády č. 173/2006 Sb, o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím