Zpět

Krizové řízení - IZS

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešení.
Pod tímto názvem se skrývá vše, co můžeme spojit s ochranou obyvatelstva při mimořádné události, jako jsou živelní pohromy/záplavy, povodně, požáry, vichřice, apod., havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.
Problematiku přípravy na krizové situace a jejich řešení upravuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Jestliže se ocitnete v jakékoliv mimořádné události, při které jsou ohroženy životy, zdraví, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, je třeba neprodleně přivolat odbornou pomoc. K tomuto účelu jsou zřízeny bezplatné telefonní linky tísňového volání:
  • 150 Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 Zdravotnická záchranná služba
  • 158 Policie České republiky
  • 156 Městská policie
  • 112 Tísňová linka
 
Při tísňovém volání musí být hovor co nejstručnější a co nejvýstižnější. Proto je nutno sdělit:
  • co se stalo
  • kde se to stalo
  • jméno a číslo telefonu, a vyčkat na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy

Dokumenty