Zpět

E-podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv formou elektronické pošty (včetně příloh) se zaručeným elektronickým podpisem.
Informace podle §3 odst. 1 Nařízení vlády 495/2004 Sb.

Formáty přijímaných souborů: *.doc, *.docx, *.htm, *.html, *.txt, *.pdf, *.jpg

Pro eliminaci možných problémů s doručováním souborů ve formátu pdf doporučujeme v názvu souboru nepoužívat diakritická znaménka. Velikost elektronické datové zprávy může být maximálně 10 MB.

Podání lze uskutečnit na elektronickou adresu podatelny:
info@mesto-dubi.cz

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z datové zprávy zjistit validní elektronickou adresu odesílatele. Vlastní potvrzení o doručení je generováno na pokyn pracovníka obsluhy. Součástí zprávy o potvrzení je:

· elektronická značka příslušné elektronické podatelny nebo zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance

· datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

Město Dubí umožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení a to CD/DVD disků.

V případě zjištění škodlivého kódu (např. viry, chybný formát, porušení integrity datové zprávy a neplatnost elektronického podpisu zasilatele) nejsou datové zprávy elektronickou podatelnou zpracovávány.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
    -
    musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo

    - nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno – viz výše.

Pověřený pracovník elektronické podatelny: Ing. Pavel Šafařík

Datová schránka

Datová schránka Města Dubí je v provozu od roku 2009.

Identifikátor datové schránky:

fg8bwb3 – Město Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí, IČ: 00266281

V souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. je zřízena vedle hlavní datové schránky Města Dubí též další datová schránka s názvem Městská policie Dubí (Město Dubí) zpracovávající samostatnou agendu městské policie:

ydmqh9zMěstská policie Dubí (Město Dubí) zpracovávající samostatnou agendu MP.