Zpět

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

a) podle nichž obec jedná a rozhoduje:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti a o změně některých zákonů (zákon o ověřování )
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

b) upravujících právo žádat informace a povinnost poskytovat informace
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Nařízení vlády ČR č. 364/1999 Sb. ze dne 22.12.1999, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Usnesení vlády ČR č. 875 ze dne 06.09.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné státní správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č,. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

c) upravujících další práva občanů k povinnému subjektu
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

14.2. Vydané právní předpisy

Odkazy na vydané právní předpisy obce:

- Obecně závazné vyhášky

- Nařízení