Zpět

Strategický plán

Strategický plán 2009 - 2023 je výsledkem procesu plánování, jež by mělo město Dubí využívat v následujících letech k orientování svých aktivit a investic. Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje města v následujících 15ti, resp. 7mi letech. Základním východiskem pro zvolenou strategii je soubor strategických cílů a opatření, ke kterým by měly být přiřazeny konkrétní projekty a aktivity vedoucí k jejich naplnění. Vytváří se tak systémový rámec, kde by každá aktivita a investice provedená městem Dubí měla zapadat právě do zvoleného systému definovaných strategických cílů a opatření. Procesem strategického plánování tak vznikl dokument, který by měl být spolu s územním plánem města Dubí a městským rozpočtem, základním materiálem pro budoucí rozvoj města Dubí. Na zpracování tohoto dokumentu se podílela řada odborníků z různých oblastí, politických představitelů města, ale i zástupci nejširší laické veřejnosti rekrutující se z aktivních obyvatel města, kteří se zapojili do činnosti některé z pracovních skupin. Veškeré návrhy prošly procesem připomínkování, v rámci kterého se mohl kdokoliv k předloženým návrhům vyjádřit. Veškeré podněty a připomínky byly zodpovědně posouzeny a ve většině případů i zohledněny. Tento přístup ke zpracování strategického plánu přispěl k tomu, že byla zpracována strategie podchycující veškeré problémy a potřeby obyvatelstva, místních podnikatelů a organizací, které jsou městem ovlivnitelné a stanovena opatření pro jejich budoucí řešení. Procesy strategického plánování byly zahájeny v květnu 2009 a ukončeny v září téhož roku, kdy byl schválen v zastupitelstvu jako závazný rozvojový dokument města. Nyní nastane důležitá, ale obtížná práce jeho naplňování. Zpracovatel plánu doporučuje, aby implementace plánu byla procesně založena na každoročním zpracování tzv. akčních plánů, neboli souboru plánovaných aktivit, projektů a investic, které budou mít prokazatelnou vazbu na konkrétní opatření strategického plánu. Dlouhodobě by měl být tvořen také zásobník projektů, z nějž budou vybrány projekty k realizaci v příslušném roce. Zároveň bude zaveden princip monitorování, který bude sledovat, zda se strategický plán resp. v jeho rámci definované cíle daří naplňovat. Zcela zásadní pro úspěšnou realizaci strategického plánu je určení a přijmutí přímých institucionálních, ale i personálních odpovědností za dílčí plnění navržených úkolů. V rámci zpracování strategického plánu byla již navržena a přijata výkonná (institucionální) odpovědnost za realizaci jednotlivých opatření. Očekává se však, že i političtí představitelé města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, přijmou svou zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby jeho občanů a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci a plnění navržených strategických cílů.

Dokumenty