Zpět

Výpůjční řád

1. Základní ustanovení

1. 1. Čtenáři a návštěvníci knihovny jsou povinni řídit se výpůjčním řádem. Musí dodržovat směrnice a pokyny pracovníků knihovny, které jsou potřebné k udržení pořádku, klidu, bezpečnosti návštěvníků i zaměstnanců knihovny.

1. 2. Jestliže čtenář nebo návštěvník knihovny nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit knihovně způsobenou škodu. Právo používat služeb knihovny může být čtenáři, návštěvníkovi odebráno i z hygienických důvodů.

2. Podmínky přijetí za čtenáře MěK Dubí

2. 1. Čtenářem se může stát každý občan ČR, který při registraci předkládá občanský průkaz. Cizinci se čtenářský průkaz vydá na základě předložení platného cestovního pasu a potvrzení o bydlišti. Změnu jména, bydliště, je čtenář povinen neprodleně nahlásit v půjčovně, kde je zaregistrován.

2. 2. Děti do 15ti let se mohou stát čtenáři knihovny pouze se souhlasem rodičů nebo jiného zákonného zástupce dítěte.

2. 3. Čtenářem se občan stává zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu. Čtenářský průkaz se vystavuje na běžný kalendářní rok a jeho platnost je třeba každý rok obnovovat. Při první registraci i následných obnoveních čtenářského průkazu platí čtenář registrační poplatek uvedený v ceníku poplatků. Čtenářský průkaz je nepřenosný. V případě jeho ztráty zaplatí čtenář poplatek za vystavení nového průkazu.

2. 4. Čtenářem knihovny přestává být, kdo se sám odhlásí nebo přeruší půjčování na dobu delší jednoho kalendářního roku. Vedoucí knihovny má právo vyloučit čtenáře, který úmyslně poškodí knihy, způsobí jinou škodu nebo soustavně porušuje výpůjční řád.

3. Podmínky půjčování

3. 1. Knihovna poskytuje základní služby bezplatně. Knihy, zařazené do příruční knihovny ( encyklopedie, atlasy, cenné publikace ) se domů nepůjčují a jsou čtenářům k dispozici v knihovně.

3. 2. Knihy, které nejsou ve fondu knihovny, může čtenář žádat z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

3. 3. Výpůjční doba je 8 týdnů, děti 4 týdny. V případě nedodržení výpůjční doby zaplatí čtenář poplatky dle ceníku. V odůvodněných případech pro zmírnění tvrdosti tohoto opatření má vedoucí knihovny právo prominout tyto poplatky.

3. 4. Po uplynutí výpůjční doby může čtenář požádat o bezplatné prodloužení výpůjčky, pokud není kniha žádána jiným čtenářem ( nejvýše však dvakrát ).

3. 5. V případě ztráty nebo poškození knihy požaduje knihovna na čtenáři náhradou knihu téhož vydání, popřípadě zaplacení knihy v plné hodnotě. U knih, pro knihovnu nepostradatelných, požaduje knihovna na čtenáři náhradu v Kč, odpovídající ceně fotokopie. Při ztrátě knihy připočítává knihovna čtenáři manipulační poplatek.

3. 6. Čtenář je povinen hlásit zjištěné poškození knihy, jinak se vydává v nebezpečí, že proti němu bude postupováno způsobem, uvedeným v bodě 2. 4.

3. 7. Čtenář nemá právo půjčovat knihy vypůjčené knihovně dalším osobám.

4. Závěrečná ustanovení

4. 1. Svým podpisem na přihlášce se čtenář nebo zákonný zástupce zavazuje dodržovat ustanovení výpůjčního řádu knihovny.