Zpět

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písmeně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení. 

Žadatelem pro účel zákona č. 106/1999 Sb., je každá fyzická a právnická osoba, která o informaci žádá.

Z podání musí zřejmé, kdo žádost podává ( jméno, příjmení, adresa, podpis, popřípadě elektronický kontakt), jaká informace je požadována . Neobsahuje-li tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999Sb.a obecní úřad žádost odloží

Jestliže je žádost nesrozumitelná nebo formulována obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů k doplnění žádosti. Nebude-li žádost upřesněna do 30 dnů, bude žádost zamítnuta

V případě, že požadované informace se nevztahují do působnosti obecního úřadu, žádost bude odložena a tuto skutečnost sdělí žadateli do 3 dnů

Osobní podání

v úředních dnech a hodinách:

Pondělí

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Úterý

Středa

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Čtvrtek

Pátek

Písemné podání

Na adresu Město Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí

Písemná žádost doručena OÚ je evidována ve spisové službě.

 

Telefonické podání

Na telefoním čísle 417 571 041

Faxové podání

Na čísle 417 571 399

Elektronickou poštou

Na adrese info@mesto-dubi.cz

Ústní podání

Ústní žádosti, na které není vyžadovaná písemná odpověď, se neevidují