Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

<u>Bilance odboru vnitřních věcí</u>

Bilance odboru vnitřních věcí

 

Odbor vnitřních věcí

Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko.

 

1/ Matrika je evidence uzavření manželství, narození a úmrtí osob na území města Dubí.

 

-         uzavírání manželství: - v roce 2010 bylo uzavřeno 23 sňatků.

Žádosti o uzavření manželství mají možnost podat na našem úřadě i občané žijící v jiných městech, pokud uzavírají sňatek ve dnech schválených radou města jako obřadní, neplatí žádný poplatek.

Za zvláštní termín a za místo uzavření sňatku mimo obřadní síň zaplatí poplatek 1000,-Kč.

 

Sňatky cizinců mají jiné podmínky a taktéž se platí správní poplatky dle zákona o správních poplatcích.

 

-         jubilejní svatby: -  v roce 2010 byly na žádost příbuzných  uskutečněny 2 jubilejní  svatby, jedna zlatá manželů Böhmových a l diamantová manželů Vernerových.

 

-         narození: v roce 2010 nebyl zapsán žádný narozený občánek na území města Dubí

 

-         zápis o uznání otcovství - v roce 2010 bylo vyřízeno celkem 15 zápisů o uznání otcovství k dosud nenarozeným dětem

 

-         změny jména a příjmení - v roce 2010 byla provedena správním řízením na žádost 4x změna příjmení

 

-

-         vítání občánků našeho města - v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, musí rodiče sami požádat o pozvání k obřadu. V loňském roce jsme přivítali celkem 36 dětí. Přivítání se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu, kde proběhl slavnostní obřad za účasti zástupce města a členky Sboru pro občanské záležitosti. Maminky obdržely kytičku, děti malé dárečky a na památku pamětní knížky a byly slavnostně zapsány do kroniky našeho města.

 

 

-         gratulace jubilantům při životních výročích - v roce 2010 se uskutečnilo 18 návštěv u jubilantů vysokého věku

 

-         vydávání opisů matričních dokladů - v roce 2010 bylo vystaveno celkem 32 duplikátů matričních dokladů na základě žádostí občanů ( za poničené, ztracené ..)

 

-         žádosti o zápis do Zvláštní matriky Brno - v roce 2010 bylo také sepsáno  6  žádostí o zápis do ZMB. Jedná se o matriční doklady našich občanů vystavené v zahraničí.

 

-         vyřizování úmrtí: - v roce 2010 bylo zaznamenáno 59 úmrtí osob zemřelých na území našeho města

 

-         administrativní pohřby - v roce 2010 byly objednány a vyřízeny celkem 3 administrativní pohřby občanům, kteří nemají žádné pozůstalé

 

-         potvrzení o žití pro cizince - v roce 2010 bylo vystaveno celkem 20 potvrzení občanům, kteří žádají o důchody v cizině

 

 

-         žádost o vystavení osvědčení o státním občanství ČR - v roce 2010 bylo Krajskému úřadu postoupeno celkem 64 žádostí

o vydání osvědčení o SO, zpravidla se jedná o doklad potřebný      k vystavení prvního občanského průkazu nebo pasu.

Vyřizování agendy občanských průkazů

Matrika přijímá též žádosti o vydání občanského průkazu, které jsou následně zasílány ke zpracování na Magistrát města Teplice a vyřízené jsou doručovány zpět na náš úřad. Matrika opět zajistí předání občanům.

Změny občanských průkazů z důvodu změny trvalého pobytu a změny stavu jsou prováděny bez poplatku. Zpoplatněny jsou ztráty, poškození a změna nepovinných údajů, např. zapsání dětí, zapsání manžela atd. - poplatek činí 100,- Kč dle zákona o správních poplatcích.

 

 

K výměně občanského průkazu je zapotřebí l fotografie,  OP, potvrzení o změně, případně rodný list, či platný cestovní pas.

 

V roce 2010 bylo vyřízeno celkem 711  žádostí o vydání OP.

 

 

 

 

 

2/  Evidence obyvatel obsahuje údaje o občanech České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území města Dubí.

 

Přehled o počtu obyvatel v jednotlivých částech města k 31.12.2010:

 

Část města občané děti celkem

 

Běhánky                              754                     148                      902

Bystřice                             1012                    212                    1224

Cínovec                                 80                       6                           86

Drahůnky                            261                     74                        335

Dubí                                  3196                    570                    3766

Mstišov                               377                       90                      466

Pozorka                              906                     264                    1170

Celkem                             6586                  1364                   7950

Evidence obyvatel v posledních letech stále více zpracovává správní řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu . V roce 2009 proběhlo 61 správních řízení a v loňském roce již 81 správních řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu. Z toho 5 správních řízení bylo ukončeno usnesením o zrušení řízení, protože osoba, které se měl údaj o trvalém pobytu rušit, v průběhu řízení změnila své trvalé bydliště. Tím se toto řízení stalo bezpředmětným.

 

 

 

 

3/  Úsek přestupkové agendy administrativně zpracovává přestupky proti veřejnému pořádku spáchané na území města Dubí, ale řeší i přestupky dle veřejnoprávní smlouvy za obec Mikulov, Novosedlice a Újezdeček.

 

Dubí

Novosedlice

Újezdeček

Mikulov

Celkem

 

 

 

 

 

 

Počet došlých přestupků

274

51

16

1

342

 

 

 

 

 

 

z toho

 

 

 

 

 

porušení pořádku ve státní správě

1

 

 

 

1

porušení vyhlášky obce

38

2

 

 

40

 

 

 

 

 

 

přestupky proti veřejnému pořádku

23

 

 

 

23

(např. rušení nočního klidu, neuposlechnutí

 

 

 

 

 

výzvy veřejného činitele, odkládání odpadů

 

5

 

 

5

mimo určená místa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepořádek na soukromém pozemku

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Ublížení na cti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drobné ublížení na zdraví z nedbalosti

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Přestupky proti občanskému soužití

 

 

 

 

 

(hrubé jednání, vyhrožování ublížením

 

 

 

 

 

na zdraví, schválnosti apod,)

31

3

3

 

37

Z toho porušení obč.souž. mladistvými

4

 

 

 

4

Přestupky proti majetku - škoda

41

19

2

 

62

do výše 5.000,- Kč

 

 

 

 

 

Z toho spácháno mladistvým

1

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Postoupeno, odloženo, ke zpracování příští rok

136

22

11

1

170

4/ Informační středisko zajišťuje tyto služby:

 

a) ověřování - a to legalizaci a vidimaci

 

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Provádí se na vlastní žádost.

V roce 2010 bylo ověřeno    2 107 podpisů.

 

Vidimací se ověřuje, že opis či kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

V roce 2010 bylo ověřeno    5 255 listin.

 

b) kopírování - kopírujeme pro veřejnost černobíle

Za rok 2010 bylo vytvořeno 1 570 kopií.

 

c) Czech POINT - neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. Již nyní si můžete z pracoviště Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, rejstříku trestu či výpis z bodového hodnocení aj.

Přehled počtu vystavených dokladů:

 

Rejstřík trestů                                       253

Výpis z katastru nemovitostí               209

Výpis z živnostenského rejstříku            7

Výpis z obchodního rejstříku               102

Seznam kvalifikovaných dodavatelů        2

Výpis z bodového hodnocení                 38

Konverze dokumentů                                       59

 

d) vybírání poplatků - můžete zde uhradit správní poplatky, poplatek za pejska, půjčku z fondu rozvoje bydlení...

 

e) ostatní - můžete si zde také zakoupit pohledy města a k dostání je také mapa města Dubí

 

Z výše uvedených přehledů a tabulek je zřejmé, že agenda odboru vnitřních věcí rok od roku značně narůstá. Velkou měrou tuto skutečnost ovlivňuje agenda občanských průkazů, snaha občanů rušit trvalý pobyt a agenda informačního střediska, které má úřední dny  pondělí - pátek.

 

 

23.03.2011 00:00

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník