Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

<u>Bilance odboru školství</u>

Bilance odboru školství

 

Odbor školství a sociálních věcí

V oblasti školství  plní odbor  úkoly při zajišťování podmínek pro plnění povinné školní docházky, školního stravování a předškolního vzdělávání, zajišťuje výkon samosprávy ve školství uložený orgány města, zpracovává podklady pro schválení rozpočtu a předkládá zřizovateli závěry z kontrol příspěvkových organizací, včetně opatření.

Školy na území našeho města lze podle zřizovatele rozdělit na:

  • školy a školské zařízení zřizované městem Dubí
  • školy soukromé
  • školy zřizované státem

Školy zřizované městem:

Město  Dubí zřizuje 4 mateřské školy , 2 školy základní , 1 základní uměleckou školu a dale take  1 školské zařízení (školní jídelnu v Krušnohorské ul. v Dubí 1).

Předškolní vzdělávání

se uskutečňuje v mateřských školách. Vzdělávání  probíhá podle vlastních školních vzdělávacích programů .

Mateřská škola Dubánek

V roce 2010 byla kapacita školy - 60 dětí  plně využita, školu navštěvovaly děti tříleté až šestileté, které byly dle věkových kategorií rozděleny  do 3 tříd. Kromě povinné výchovně vzdělávací činnosti se děti pod vedením celého pedagogického sboru zapojovaly do veřejného života ve městě ( vítání občánků, zlaté svatby, vystoupení v DPS,  v Domově pro seniory, olympiáda MŠ, Dubský dostavník, adventní koncerty a další). Škola velmi dobře reprezentovala město ve výtvarné soutěži "Česká republika - má vlast" a zapojila se do projektu Znaky měst a obcí - pokus o světový rekord. Děti se rovněž zúčastnily ozdravného pobytu v Příchovicích.

Škola nabízí řadu kvalitních mimoškolních aktivit, spolupracuje s Policií ČR, MP, s hasiči.

Mateřská škola Cibuláček

Předškolní vzdělávání probíhá ve 4 třídách o celkové kapacitě 100 dětí, je plně využita.Ve své hlavní výchovně vzdělávací činnosti je škola v souladu se svým vzdělávacím programem zaměřena na vytvoření přátelského prostředí školy s rozvojem celkové osobnosti dítěte.

Škola se pravidelně zapojuje do řady různých akcí, soutěží a vystoupení, ve kterých velmi dobře reprezentuje sebe i své město, např. : Sportovní olympiáda MŠ, zahájení výstavy Českého porcelánu v Teplicích, vánoční koncert v Modlanech,  festival Mateřinka, Dubský dostavník a další.

Mateřská škola U Křemílka

Dvoutřídní škola s celkovou kapacitou 52 dětí, 100% obsazena. V první polovině roku byl dokončen celoškolní projekt "Tady jsem doma",  v rámci kterého děti poznávaly zajímavá a důležitá místa svého bydliště a blízkého okolí, hravou formou získávaly vztah ke svému městu a domovu

První místo v soutěži Zlatých stránek  znamalo umístění vítězného obrázku, kterým byl obrázek  kostela Panny Marie  v Dubí v seznamu Zlatých stránek, v oblastním kole sportovních her obsadila škola 1.místo.Děti se rovněž zúčastnily oblastní přehlídky MŠ Mateřinka 2010 a postoupily na celorepublikové setkání v Nymburce. Mateřská škola se pravidelně účastní akcí pořádaných Městem Dubí ( Mstišovský daněk, Dubský dostavník, pálení čarodějnic, vynášení Morany, adventních koncertů, spolupracuje s ostaními MŠ a ZŠ a s Městským kulturním zařízením.

V rámci příznivého rozpočtu školy v rove 2010 byla zakoupena řada nových učebních pomůcek, nové sporáky do školní kuchyně, obnoven nábytek, zakoupen koberec, celkově zlepšeno věcné vybavení a prostředí školy.

Mateřské škola Mstišov

Jednotřídní  mateřská škola  s kapacitou 25 dětí , rovněž  plně obsazena, škola velmi dobře využívá svého umístění v blízkosti obory  a účastí v projektu "Cestou za zvířaty do obory" získávají děti poznatky o ekologii, učí se správně chovat v přírodě, lásce ke zvířatům.

Škola se pravidelně zúčastňuje celé řady celoměstských akcí, spolupracuje s Policií ČR, MP,škola zorganizovala návštěvy Planetária v Teplicích, botanické zahrady.

 

Všechny MŠ nabízejí ještě celou  řadu dalších aktivit, zajišťují předplaveckou výuku dětí, učí základům AJ, probíhá zde logopedie, výuka hry na zobcovou flétnu , děti pracují v keramickém kroužku a další. Město oceňuje velmi dobrou spolupráci s rodiči, vzájemnou  a přínosnou spolupráci mezi jednotlivými mateřskými školami , ale i se školami základními.

 

 

 

Základní vzdělávání

Město Dubí zřizuje 2 základní školy a 1 základní uměleckou školu.

Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177

je úplnou základní školou.Ředitelka školy považuje uplynulý rok z hlediska školy a její činnosti za úspěšný. Škola se snažila dětem zpestřit a pozměnit způsob vyučování různými vzdělávacími a kulturními akcemi, kterých proběhlo celkem 38, byly to např. různé exkurze, návštěvy knihoven, redakce Teplického deníku, výlety a organizace ozdravného pobytu v Itálii. Do vyučování škola zařadila 29 projektových dnů.

Všichni vycházející žáci byli přijati na školy a učiliště, kam se hlásili.

Z příspěvku na provoz mohla škola pořídit řadu nového vybavení do tříd, nové výkonnější počítače a technické pomůcky, vybavení cvičné kuchyně."Nového kabátu" se dočkala po dlouhých letech také  sborovna pro učitele v hlavní budově zZŠ.

Školu navštěvuje celkem 206 žáků, kapacita školy je 300 žáků.

Základní škola Dubí 2,Tovární 110

je rovněž úplnou základní školou.

Jako první získala škola finanční prostředky z operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám, a to ve výši 1 107 955,- Kč se začátkem čerpání v lednu 2011.

Pedagogové s dětmi se aktivně zúčastňují řady kulturních akcí pořádaných Městem Dubí, zapojili se do "Pokusu o světový rekord ve zhotovení znaku města"  Dubí z odpadového material, akce byla zaměřena na podporu ekologiockého myšlení, vyrobený znak pod vedením paní  učitelky Mgr. Veleslavy Bláhové postoupil na celostátní výstavu do Brna. Folkové trio Sestry vyhrálo Bořeňskou čarodějnici, ústecký Sedmikvítek a postoupilo do celostátního kola. Mladší žáci skončili druzí v okresním kole v kopané.Škola organizovala ozdravný pobyt v Jáchymově.

Všichni vycházející žáci byli přijati na školy a učiliště.

Školu navštěvuje 186 žáků, kapacita je 260 žáků.

 

Obě základní školy pracují dle schválených školních vzdělávacích programů, pracují zde školské rady.

 

Vedení města rovněž děkuje ředitelkám základních škol a pedagogickým sborům za vzornou reprezentaci města v různých kulturních a sportovních  soutěžích a olympiádách .Poděkování náleží také příkladnou spolupráci při organizaci a zajištění řady celoměstských kulturních akcí. Velice kladně hodnotíme  narůstající počet  budoucích  žáků prvních tříd, viz proběhlé zápisy .

 

V roce 2010 město vydalo na provoz škol a školského zařízení  ( bez tzv. velké údržby, kterou zajišťuje technický odbor)  celkovou částku ve výši  5 mil. 903 tis. Kč.

 

Základní umělecká škola

Rok 2010 byl pro ZUŠ rokem zásadních změn a cenných úspěchů. Ke dni 1.září 2010 se stalo Město Dubí zřizovatelem této školy.

ZUŠ se zařadila mezi nejúspěšnější školy v republice umístěním tria zobcových fléten v celostátním kole soutěže v komorní a souborové hře, vypsané MŠMT, celostátní kolo proběhlo v Liberci a žáci Aneta Doskočilová, Petra Baloušková a Ondřej Michal zde ve velké konkurenci získali 3.místo. Pedagogem  úspěšného souboru  je paní učitelka Helena Cimplová.

Škola důstojně oslavila 50.výročí svého vzniku. Na slavnostní koncert v Tereziných lázních přijaly pozvánku školy  z  regionu, ale i  hudební školy z Dippoldiswalde a Arnstadtu ze SRN, uskutečnila se i společná vernisáž výstavy výtvarných prací. Obě akce spolufinancovaly Město Dubí a Fond malých projektů EU.

V loňském roce škola zorganizovala celkem 33 koncertů, již po patnácté Dubskou kulturní olympiádu ,výtvarný obor se prezentoval na Anifestu v Domě kultury,, žákyně klavírní třídy se zúčastnily Přehlídky mladých talentů na teplické konzervatoři, škola vystavovala své práce v Regionálním muzeu v Teplicích a výčet akcí by mohl dále pokračovat.

V současné době škola pracuje na vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu a má pro letošní rok v plánu pestrý program, zajímavý pro žáky, učitele, rodiče i dubskou veřejnost.

Školu navštěvuje 123 žáků.

Školy jiných zřizovatelů

Vzdělání v našem městě nabízejí  také  2 školy soukromé, a to Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o. v Bystřické ulici a Střední škola sociální Perspektiva a Vyšší odborná škola, s.r.o. v Mírové ulici.

 

Velmi si vážíme toho, že Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu, má  v našem městě zřízen Ateliér  Design  keramiky, v jehož prostorách se konají velmi zajímavé výstavy  jak studentů, tak významných umělců.Do kompetence  odboru patří take sociální problematika. Odbor zajišťuje provoz Domu s pečovatelskou službou v Dubí 3, Bílinské ulici, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, plní zákonné povinnosti v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí a od září 2009 organizuje výkon veřejné služby v souladu se zákonem o hmotné nouzi.

Pracovnice odboru provedou ve spolupráci se soudy, úřady , dalšími organizacemi v průměru 25 - 30 šetření měsíčně.

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou na adrese Bílinská 141, Dubí 3 má kapacitu 10 bytových jednotek. V současné době je obsazeno 8 bytů.

Poskytovatelem pečovatelské služby v tomto zařízení je o. p. s. Pampeliška.  Město Dubí v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky zasílá z rozpočtu města určenou částku. Z rozpočtu města je rovněž hrazen provoz DPS, nákup vybavení společných prostor, v loňském roce byla položena zámková dlažba a pořízen nový zahradní nábytek.

Zaměstnankyně pečovatelské služby zajišťují klientům nejen služby specifikované v příslušné klientské smlouvě, ale i různé volnočasové aktivity . Jejich působení se nevztahuje jen na klienty DPS, ale i na ostatní obyvatele města Dubí, kteří o tuto službu projeví zájem. Na území města Dubí působí i další poskytovatelé pečovatelských služeb.

 

 

Veřejná služba

Odbor zajištuje úkoly v  samostané  a přenesené působnosti   v souladu se zákonem o hmotné nouzi . V současné době veřejnou službu vykonává 37 osob.

 

24.03.2011 00:00

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník