Zpět

Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí odboru vnitřních věcí

Zpět na seznam článků

Tajemník Městského úřadu Dubí vyhlašuje dle zák. č. 312/2002 Sb. úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení na obsazení pozice

Vedoucí odboru vnitřních věcí

 s místem výkonu práce na MěÚ v Dubí

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která:
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem;
 • splňuje předpoklady dle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971)

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu;
 • studijní obor ekonomika / veřejná správa výhodou;
 • znalost hospodaření obcí výhodou;
 • znalost personální agendy
 • praxe na vedoucí pozici výhodou;
 • praxe ve veřejné správě výhodou;
 • zvláštní odborná způsobilost výhodou, v případě, že ji uchazeč nemá, vztahuje se na něj povinnost do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru zkoušku podle vyhlášky č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti, složit;
 • organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v kolektivu, vysoké pracovní nasazení;
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič;
 • dobrá znalost práce na PC

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • místo trvalého pobytu uchazeče; - datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednost;
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění a čestné prohlášení dle ust. § 2 odst. 1 písm. d) až h) tohoto zákona (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971).

Předpokládaný termín nástupu: od září 2023, případně dohodou.

Platové zařazení: dle zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11.

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Dále zájemce připojí prohlášení, zda požaduje poskytnuté osobní materiály po skončení výběrového řízení vrátit (v opačném případě budou skartovány).

Informace o zpracování osobních údajů:

Město Dubí, IČO 00266281, se sídlem Ruská 264/128, 417 01 Dubí, jakožto správce osobních údajů, informuje podle čl. 13 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) subjekty údajů, že zpracovává shora uvedené osobní údaje zákonným způsobem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a je ke zpracování oprávněn v souladu s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro splnění právní povinnosti správce dané ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje nebudou dále nikomu poskytovány a budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k uzavření pracovní smlouvy s vybraným uchazečem

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně tak, aby byla doručena do 18.9.2023 do 16:00 na adresu: Městský úřad Dubí, k rukám tajemníka MÚ Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí. Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – VEDOUCÍ ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ“

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit i osobně do podatelny Městského úřadu Dubí, Ruská 264/128, do 18.9.2023 do 16.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici poskytne: Mgr. Radek Kindl, tel. 775446665, e-mail: kindl@mesto-dubi.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.