Zpět

SVS - ul. Ruská - rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace

Zpět na seznam článků

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2021: V Dubí, v části ulice Ruská, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 200 napojených obyvatel dotčené lokality. Stavbu koordinujeme s ŘSD.

Více o stavbě:

V ulici Ruská se nacházejí vodovodní řady z PVC d160 mm a d110 mm z roku 1985, a úsek vodovodu z litiny DN 150 mm z roku 1975. Řady jsou v bezprostřední blízskosti v souběhu s kanalizací, která je v havarijním stavu. Stoku tvoří potrubí z betonu DN 300 mm. Materiál je vysoce zkorodovaný, trouby jsou popraskané, zborcené, dochází k nátoku balastních vod, tvoří se kaverny.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investiční akcí ŘSD, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 703 metrů a kanalizace v celkové délce 562 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodních potrubí a kanalizačních stok ve stávajících trasách a to v úseku od křižovatky s ul. Střední a Bystřickou směrem vzhůru v silnici č. I/8 až po objekt s č.p. 155/61. Část rekonstrukce vodovodu v délce cca 20 m zasáhne i ulici Střední.

Na levé straně v ulici Ruské ve směru stoupání bude rekonstruována kanalizační stoka A a C, zároveň v souběhu zásobní vodovod řad 1. Jedná se o část zásobního řadu pro levostrannou zástavbu, který vede dál ulicí Ruskou a přechází do ulice Střední. V souběhu bude ještě rekonstruován vodovod řad 3, který z vodojemu Dubí – Újezdeček v ul. Tramvajní zásobuje níže položená spotřebiště a v rekonstruovaném úseku na něm nejsou žádné přípojky.

Na pravé straně ve směru stoupání v ul. Ruské bude rekonstruována stoka B a v souběhu zásobní řad 2, který slouží pro pravostrannou zástavbu. V dotčeném úseku ulice Ruské se ještě nachází uprostřed silnice kanalizační sběrač z betonu DN 600 mm, který ale není předmětem stavby.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. července 2021. Následně zhotovitel zajišťoval potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací a zřízení staveniště.

Vlastní práce začnou v od 1. září 2021 přípravnými pracemi a pokládkou suchovodu. Výkopové práce začnou u stoky B a vodovodního řadu 2 během 39. kalendářního týdne. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Dokumenty

  Název Datum Velikost
SVS - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Ruská.pdf 19.08.2021 424.3 KB
_TZ__18082021__Dubi_Ruska__rek_KaV.docx 19.08.2021 219.1 KB