Zpět

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Zpět na seznam článků

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25, § 172 a § 173 správního řádu, ve veřejném zájmu, z důvodu významného snížení průtoků ve vodních tocích, kdy dochází ke kyslíkovému deficitu ve vodních tocích, k vážnému ohrožení vodních a na vodu
vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku, bez náhrady,

s účinností od 17. 7. 2023 do 31. 10. 2023
v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody) v souladu ustanovením § 115a vodního zákona

ZAKAZUJEODBĚR POVRCHOVÝCH VOD,

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Teplice

Dokumenty

  Název Datum Velikost
R-41-OOP_ORP_Teplice.pdf 17.07.2023 609.8 KB