Zpět

Kompostéry

Zpět na seznam článků

V loňském roce byli občané města Dubí již podruhé osloveni formou ankety „Průzkum zájmu – domácí kompostéry pro občany města Dubí zdarma“. Tento dotazník byl distribuován do jednotlivých domácností, zveřejněn v Dubském zpravodaji a na webu města. Na základě velkého zájmu občanů byla podána žádost o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji. Projekt „Pořízení zahradních kompostérů pro město Dubí 2022“ byl Ústeckým krajem podpořen. Uspořádali jsme výběrové řízení na dodávku kompostérů, na základě nejnižší podané nabídky byla vybrána společnost SDO Technika s.r.o. a 1.3.2022 byl výběr dodavatele schválen Radou města. Město Dubí pořídilo 200 ks kompostérů různých velikostí, které byly během května rozdány zájemcům po podpisu smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru, spolu s brožurkou s návodem jak správně kompostovat. Doba udržitelnosti projektu je 5 let a nejméně po tuto dobu musí být kompostér umístěn u nemovitosti uvedené ve smlouvě a poté přechází do vlastnictví vypůjčitele.

Pořízením dotovaných zahradních kompostérů pro jednotlivé nemovitosti ve městě dojde ke zkvalitnění systému nakládání s komunálním odpadem, jelikož biologický odpad tvoří významné množství z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích nebo na černých skládkách v městské zeleni. Podpora domácího kompostování napomůže snížení množství směsného komunálního odpadu v souladu s Plánem odpadového hospodářství města Dubí.

Celkem bylo v letech 2020, 2021 a 2022 vydáno zájemcům o domácí kompostování v Dubí 600 kusů kompostérů.


Galerie