PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - VÁNOCE 2022 Oznamujeme občanům, že ve dnech od 24. 12. 2022 do 31. 12. 2… více informací
Zpět

Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí organizační složky města – Městské kulturní zařízení

Zpět na seznam článků

Město Dubí vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pozice

vedoucí organizační složky města – Městské kulturní zařízení

Zákonné předpoklady:

 • fyzická osoba, která:
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem;
 • splňuje předpoklady dle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971)

Předpokládaný termín nástupu: únor 2023

Platové zařazení: dle zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 9, příplatek za vedení, zaměstnanecké benefity.

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou;
 • orientace v oblasti kultury a všeobecný kulturní přehled včetně znalosti místního kulturního a historického prostředí, znalost dějin umění výhodou;
 • zkušenosti s pořádáním velkých kulturních akcí výhodou;
 • komunikativní znalost cizího jazyka (AJ, NJ, FrJ) výhodou;
 • znalost hospodaření obcí zřizovaných organizací výhodou;
 • praxe na vedoucí pozici výhodou;
 • organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v kolektivu, vysoké pracovní nasazení, schopnost grafické tvorby a publikační činnosti, zkušenosti v oblasti propagace;
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič;
 • dobrá znalost práce na PC
 • časová flexibilita

 

 

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • místo trvalého pobytu uchazeče; - datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednost;
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění a čestné prohlášení dle ust. § 2 odst. 1 písm. d) až h) tohoto zákona (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971).
 • stručný koncept (A4) Vaší představy kulturního a organizačního směru v Dubí a jeho prezentace
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) osoby ucházející se o zaměstnání – viz. příloha č.1

Dále zájemce připojí prohlášení, zda požaduje poskytnuté osobní materiály po skončení výběrového řízení vrátit (v opačném případě budou skartovány)

Přihlášku s uvedenými doklady doručte osobě nebo zasílejte doporučeně do 30. 11. 2022 na adresu: Městský úřad Dubí, k rukám tajemníka MÚ Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí. Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – VEDOUCÍ MKZ“

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit i osobně do podatelny Městského úřadu Dubí, Ruská 264/128, do 30.11.2022 do 17.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici poskytne: Mgr. Radek Kindl, 775446665, e-mail kindl@mesto-dubi.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Mgr. Radek Kindl

tajemník MÚ Dubí

Dokumenty

  Název Datum Velikost
Výběrové řízení - vedoucí MKZ + souhlas GDPR v2.pdf 10.11.2022 282 KB