Zpět

Veřejná výzva na obsazení pozice referenta odboru vnitřních věcí - přestupková agenda

Zpět na seznam článků

VEŘEJNÁ VÝZVA

(vznik pracovního poměru úředníka dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-  na dobu neurčitou)

Druh práce:                                         referent odboru vnitřních věcí – přestupková agenda

Místo výkonu práce:                           Městský úřad Dubí

Platová třída:                                      10.

Předpokládaný termín nástupu:      červen 2023

Úvazek:                                             40 hodin týdně - 100 %

 

(dle zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 

Základní předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. státní občanství ČR, případně cizí státní občan,
 2. trvalý pobyt v ČR,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. dosažení věku 18 let,
 5. bezúhonnost,
 6. znalost jednacího jazyka.

 

Další předpoklady:

 1. vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání
 2. uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet), dobré komunikační schopnosti, organizační schopnosti – vedení ústního jednání
 3. zkouška z odborné způsobilost výhodou – zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a věcech majetkových
 4. znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 5. znalost zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 6. znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 7. znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 8. praxe ve veřejné správě výhodou
 9. samostatnost, přesnost a důslednost
 10. znalost cizího jazyka výhodou

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku obsahující:

 1. jméno, příjmení a titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 6. datum a podpis.

 

K přihlášce se připojují tyto doklady:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, včetně jazykových,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

Dále zájemce připojí prohlášení, zda požaduje poskytnuté osobní materiály po skončení výběrového řízení vrátit (v opačném případě budou skartovány).

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Město Dubí, IČO 00266281, se sídlem Ruská 264/128, 417 01 Dubí, jakožto správce osobních údajů, informuje podle čl. 13 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) subjekty údajů, že zpracovává shora uvedené osobní údaje zákonným způsobem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a je ke zpracování oprávněn v souladu s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro splnění právní povinnosti správce dané ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje nebudou dále nikomu poskytovány a budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k uzavření pracovní smlouvy s vybraným uchazečem.

 

Přihlášky se podávají do 31. 3. 2023 do 13:00 hodin v zalepené obálce označené:

„Veřejná výzva  - OVV“

 

osobně na podatelně Městského úřadu Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí nebo písemně poštou na stejné adrese.

Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky veřejné výzvy a doloží v termínu požadované dokumenty, mohou být telefonicky, případně emailem pozváni k osobnímu pohovoru. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z kandidátů, případně pracovní místo neobsadit bez udání důvodu

Kontaktní osoba: Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ

Telefon: 417 554 628, e-mail: kindl@mesto-dubi.cz

                                                  Mgr. Radek Kindl v.r.

                                                            tajemník

Dokumenty

  Název Datum Velikost
Veřejná výzva - přestupky 2023.pdf 16.03.2023 286.4 KB