Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Zahradní kompostery

Město Dubí pořídilo 200 ks kompostérů různých velikostí, které byly během dubna a května rozdány prvním zájemcům.

V loňském roce byli občané města Dubí osloveni formou ankety „Průzkum zájmu – domácí kompostéry pro občany města Dubí zdarma“. Tento dotazník byl distribuován do jednotlivých domácností, zveřejněn v Dubském zpravodaji a na webu města. Na základě velkého zájmu občanů byla podána žádost o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji. Projekt Pořízení zahradních kompostérů pro rodinné domy v Dubí byl Ústeckým krajem podpořen. Na základě nejnižší podané nabídky byla vybrána společnost SDO Technika s.r.o. a  11.2.2020 byl výběr zhotovitele schválen Radou města. Město Dubí pořídilo 200 ks kompostérů různých velikostí, které byly během dubna a května rozdány prvním zájemcům, po podpisu Smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru, spolu s brožurkou s návodem jak správně kompostovat. Doba udržitelnosti projektu je 5 let a nejméně po tuto dobu musí být kompostér umístěn u nemovitosti uvedené ve Smlouvě a po té přechází do vlastnictví vypůjčitele.

Pořízením dotovaných zahradních kompostérů pro jednotlivé nemovitosti ve městě dojde ke zkvalitnění systému nakládání s komunálním odpadem, jelikož biologický odpad tvoří významné množství z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích nebo na černých skládkách v městské zeleni. Podpora domácího kompostování napomůže snížení množství směsného komunálního odpadu v souladu s Plánem odpadového hospodářství města Dubí.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce se nedostalo na všechny zájemce o kompostéry, budeme opět žádat o dotaci z Ústeckého kraje.

17.07.2020 10:54

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník