Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

VÝZVA pro zájemce o funkci přísedícího OS Teplice

VÝZVA pro zájemce o funkci přísedícího OS Teplice

Výzva pro zájemce o funkci přísedícího Okresního soudu v Teplicích

 

Vzhledem ke končícímu volebnímu období stávajících přísedících Okresního soudu v Teplicích bude zastupitelstvo města na svém příštím zasedání volit pro nadcházející funkční období nové kandidáty na tuto funkci. Přísedící se u okresního soudu podílejí na rozhodnutí, jež musí být činěna v senátě složeném ze soudce z povolání jako předsedy senátu a dvou soudců přísedících, především při projednávání závažnějších věcí trestních a v občanském soudním řízení pak ve věcech pracovních. Volbu přísedících provádí zastupitelstvo města. Jednotliví kandidáti jsou navrhováni členy tohoto zastupitelstva.

 

Přísedícím se může stát člověk, který:

1. je občanem České republiky,

2. je plně svéprávný,

3. který v den volby dosáhne věku nejméně 30 let,

4. je bezúhonný,

5.jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci přísedícího řádně zastávat,

6. souhlasí se zvolením za přísedícího Okresního soudu v Teplicích

7. je v obvodu zastupitelstva přihlášen k trvalému pobytu nebo v jeho obvodu pracuje,

8. splňuje podmínky dle zákona č. 451/1991 Sb., lustrační zákon.

 

Přísedícím soud nahrazuje ušlou mzdu, ušlý výdělek, sociální a zdravotní pojištění, hotové výdaje (stravné, jízdné), a vyplácí paušální náhradu za každý den účasti přísedícího na jednání. Účast přísedícího na jednání soudu je překážkou v práci na straně zaměstnance z důvodu výkonu veřejné funkce podle § 201 zákoníku práce a zaměstnavatel je povinen přísedícího k výkonu funkce za zaměstnání uvolňovat.

Celkový maximální počet volených přísedících pro město Dubí je stanoven na alespoň 10.

Prosíme zájemce o funkci přísedícího, pokud tak již neučinili, aby kontaktovali Ing. Jana Pšeničku, vedoucího odboru vnitřních věcí, tel. 417 554 613 / 776 170 826, kancelář č. 2, Ruská 264/128, Dubí(budova MěÚ), a to do 26.1.2018 včetně. Zájemci, nechť uvedou své jméno, příjmení, datum a místo narození, zaměstnání, bydliště a kontaktní telefon.

 

 

V Dubí dne 8.1.2018                                                                        Ing. Jan Pšenička, DiS., v.r.

08.01.2018 10:33

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník