Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

<u>Bilance technického odboru za r.2010</u>

Bilance technického odboru za r.2010

Bilance technického odboru za r.2010

Technický odbor zajišťuje činnosti jak v oblasti místní samosprávy, tak v oblasti přenesených pravomocí státní správy ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, zákonů na ochranu přírody a krajiny a ochrany ovzduší. Součástí technického odboru je samostatné oddělení správy majetku města, v jehož kompetencích je zajištění nakládání s nemovitým majetkem města a to jak z hlediska zajištění jeho provozu, tak i nakládání s tímto majetkem formou případných pronájmů a prodeje.

 

V oblasti výkonu státní správy bylo v roce 2010 vydáno celkem 179 rozhodnutí, z toho 139 rozhodnutí týkajících se komunikací(zvláštní užívání,uzavírky,umístění,sjezdy a havárie), 35 rozhodnutí týkajících se zeleně a 5 rozhodnutí  na  ochranu ovzduší.

V samosprávy technický odbor odpovídá za provoz,údržbu a rozvoj prakticky veškeré infrastruktury v majetku města. Jedná se zejména o obnovu a rozvoj místních komunikací v majetku města včetně chodníků,zastávek,parkovacích ploch, mostů a lávek a ostatní zařízení související s pozemními komunikacemi. Z hlediska ilustrace rozsahu této činnosti se jedná o 90 km silniční sítě o celkové ploše 136 tis m2 a 32 km chodníků a 24 mostů a lávek pro pěší.. Součástí dopravní infrastruktury  je 69  zastávek městské hromadné dopravy.

V loňském roce je možné z významnějších akcí spojených s obnovou uvést zejména realizaci kompletní rekonstrukce komunikace a výstavbu chodníků v Mstišově ulic Školní a K Emance. Rekonstrukce komunikace byla financovaná z rozpočtu Ústeckého kraje, město Dubí hradilo ze svého rozpočtu výstavbu nových chodníků v rozsahu 11,76 mil. Kč. Této rekonstrukci předcházela kompletní obnova kanalizační sítě včetně dešťových vpustí v komunikaci zajišťovaná společností SVS a.s., která by měla zabezpečit minimalizaci případných budoucích výkopových prací na této komunikaci v důsledku odstraňování havarií.

Další významnou akcí byla rekonstrukce chodníků v ulici Pohraniční Stráže s realizačními náklady ve výši 2,8Kč, v rámci které rekonstruován povrch do nové zámkové dlažby. Z významných staveb je nutné rovněž uvést dokončení nové komunikace včetně parkoviště spojující ulice Lázeňská a Křižíkova. Dokončení této stavby značně přispělo k vyřešení komplikované situace parkování vozidel v dané oblasti.

V průběhu roku byly průběžně zajišťovány opravy výtluk komunikací a chodníků, včetně oprav dešťových vpustí a dopravního značení, opravy autobusových zastávek a ostatního majetku souvisejícího s komunikacemi. Součástí komunikací jsou i kontejnerová stání na separovaný odpad, kde bylo realizováno 20 rekonstruovaných stání pro tento druh odpadu.

V roce 2010 byly na základě zpracované projektové dokumentace dokončeny parkové úpravy včetně osázení zeleně v okolí kostela " Nanebevzetí pany Marie" což společně s obměnou městského mobiliáře přispělo k dalšímu zvýraznění této dominantní kulturní památky města.

Dalším rozsáhlým infrastrukturálním majetkem obce je veřejné osvětlení. Je možné konstatovat,že z hlediska pokrytí území obce veřejným osvětlením patří město Dubí mezi obce s velmi dobrou úrovní pokrytí. V současné době je v provozu cca 1400 světelných bodů, které je nutné průběžně udržovat a obnovovat. Roční spotřeba elektrické energie představuje částku 1,85 mil Kč a je tedy nutné konstatovat,že náklady na provoz,údržbu a obnovu tohoto majetku je třetí nejvýznamější položkou rozpočtu technického odboru po nákladech na komunální služby a obnovu a údržby dopravní infrastruktury. V roce 2010 vynaložilo město na postupnou rekonstrukci a opravy veřejného osvětlení částku  0,8 mil. Kč. mil Kč.

Nejvýznamnější kapitolou z hlediska rozpočtu technického odboru je zajištění komunálních služeb. Město Dubí z důvodu profesionalizace těchto služeb v roce 2007 uzavřelo smlouvu o dodávce těchto služeb s firmou Marius Pedersen a.s. Tato smlouva zahrnuje služby v oblasti nakládání s odpady, údržby veřejného osvětlení, zeleně, letní a zimní údržby komunikací, provozu městského koupaliště a údržby dětských hřišť a městského mobiliáře. Součástí poskytovaných služeb je i provoz sběrného dvora v Dubí, kde likvidace odpadů pro občany je prováděna bezplatně. Na zajištění komunálních služeb vynaložilo město v roce 2010 částku 17,172 mil Kč. Je nutné zdůraznit, že likvidace komunálního odpadu je občanům města poskytována bezplatně. Na bezplatné zajištění služeb sběrného dvora vynaložilo město částku ve výši 1,2 mil. Kč . Přes toto pozitivní  konstatování je faktem, že vytváření černých skládek některými spoluobčany a  opětovně se vyskytující se vandalismus je v současnosti limitujícím faktorem dalšího zlepšování vzhledu města. Jedná se zejména o ničení nádob na separovaný odpad, odpadkových košů, betonových nádob na květiny a laviček.Tento vandalismus představuje rovněž velké ekonomické ztráty a znehodnocuje úsilí města o vylepšení celkového vzhledu města a odčerpává finanční prostředky, které by mohly být vynaloženy v jiných oblastech prospěšných pro vzhled města. Významnou položku v komunálních službách představuje zajištění údržby komunikací a chodníků a to zejména zimní údržba. Přes skutečnost, že v katastru osady Cínovec je minimální počet obyvatel s trvalým pobytem, tvoří náklady na zimní údržbu této oblasti vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám více jak 50 % veškerých nákladů. Rovněž změna legislativy a převedení odpovědnosti za stav chodníků  z vlastníků nemovitosti na města a obce  představuje  z hlediska rozpočtu města významné navýšení nákladů oproti předcházejícímu období. V této souvislosti je nutné zmínit  zpracování nového plánu zimní údržby, v kterém je tato nová povinnost zahrnuta. Je nutné ale konstatovat, že není v kapacitních možnostech dodavatelské firmy ani finančních možnostech města Dubí údržbu  všech chodníků v reálném čase zajistit.  Na základě dosavadních zkušeností je možné konstatovat, že občané města přes změnu legislativy provádějí nadále úklid před svými nemovitostmi, za což bych jim chtěl touto cestou poděkovat.

 

Město věnuje významnou pozornost rovněž  oblasti využití volného času dětí a mládeže. V roce 2010 technický odbor zajistil  zprovoznění nového dětského hřiště v Dubí-Tovarní ulici. V závěru roku byla rovněž dokončena rekonstrukce budovy Tovární 46 na objekt volnočasových aktiv dětí a mládeže.

V říjnu 2010 město získalo na základě uzavřené kupní a darovací smlouvy pozemky a budovy sportovního areálu Sportovní č.p. 200/1- Běhánky včetně sportovní haly a fotbalového hřiště a objekt sportovního areálu U Hřiště č.p. 356 včetně pozemků. Nabytí tohoto majetku vytváří předpoklady pro další rozvoj sportovních aktivit .

Další významnou stavbou související s podporou sportu ve městě je zahájení výstavby nové sportovní haly v Dubí-Školní náměstí, která bude dokončena v r. 2011. Předpokládá se, že toto sportovní zařízení bude sloužit jak pro zajištění tělovýchovné činnosti škol, tak i pro veřejnost.

Činnost technického odboru v oblasti správy majetku představuje z hlediska svých kompetencí a odpovědností významnou část činnosti technického odboru a proto je jeho činnosti věnována samostatná kapitola této zprávy.

V závěru roku 2009 byla zahájena druhá etapa prodeje bytových domů v které je nabízeno celkem 11 nemovitostí zahrnující 102 bytů formou volné soutěže za minimálně odhadní cenu.

Během roku 2010 došlo k prodeji 9-ti bytových domů s 84 byty. Z toho 2 domy byly převedeny stávajícím nájemcům a 7 domů bylo prodáno tzv. obálkovou metodou. Zisk z prodeje činil 12,8 mil. Kč. K prodeji jsou  ještě zveřejněny 2 objekty. V současné době vlastní Město Dubí 14 obytných domů s 95 byty.

Péče o nemovitý majetek zahrnuje provoz, údržbu a rekonstrukce zbylého bytového fondu a nebytového fondu

včetně péče o údržbu školských zařízení, mateřských škol , kulturních zařízení , památek a sportovních areálů.

Ve 3 bytových domech byla provedena výměna oken. V domě s pečovatelskou službou došlo k rekonstrukci plynové kotelny.

V rámci plánu oprav a investic nebytového hospodářství mimo rozpočet oddělení správy majetku došlo k realizaci několika významných akcí, kdy je nutné zejména jmenovat rekonstrukci přístavby městského úřadu,výměnuá  oken v 6 budovách základních škol a objektu kulturního zařízení Pozorka.

V případě objektu MKZ v Dubí Školní náměstí bylo realizováno zateplení objektu spojené s výměnou oken. Akce byla realizována s využitím finanční dotace.

U mateřské školy „U Křemílka" bylo vybudováno nové oplocení.

 

zpracoval : Ing. Jaroslav Niče

 

 

 

 

21.03.2011 00:00

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník