Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Bilance 2010 - Souhrn

Souhrn hodnocení jednotlivých odborů v roce 2010

Městský úřad Dubí

odkazy:

Technický odbor

Stavební úřad

Odbor vnitřních věcí

Finanční odbor

Odbor školství a sociálních věcí

Městské kulturní zařízení organizační složka města Dubí

Městská policie organizační složka města Dubí


 

 

Technický odbor

 

Technický odbor zajišťuje činnosti jak v oblasti místní samosprávy, tak v oblasti přenesených pravomocí státní správy ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, zákonů na ochranu přírody a krajiny a ochrany ovzduší. Součástí technického odboru je samostatné oddělení správy majetku města, v jehož kompetencích je zajištění nakládání s nemovitým majetkem města a to jak z hlediska zajištění jeho provozu, tak i nakládání s tímto majetkem formou případných pronájmů a prodeje.

 

V oblasti výkonu státní správy bylo v roce 2010 vydáno celkem 179 rozhodnutí, z toho 139 rozhodnutí týkajících se komunikací(zvláštní užívání,uzavírky,umístění,sjezdy a havárie), 35 rozhodnutí týkajících se zeleně a 5 rozhodnutí  na  ochranu ovzduší.

V samosprávy technický odbor odpovídá za provoz,údržbu a rozvoj prakticky veškeré infrastruktury v majetku města. Jedná se zejména o obnovu a rozvoj místních komunikací v majetku města včetně chodníků,zastávek,parkovacích ploch, mostů a lávek a ostatní zařízení související s pozemními komunikacemi. Z hlediska ilustrace rozsahu této činnosti se jedná o 90 km silniční sítě o celkové ploše 136 tis m2 a 32 km chodníků a 24 mostů a lávek pro pěší.. Součástí dopravní infrastruktury  je 69  zastávek městské hromadné dopravy.

V loňském roce je možné z významnějších akcí spojených s obnovou uvést zejména realizaci kompletní rekonstrukce komunikace a výstavbu chodníků v Mstišově ulic Školní a K Emance. Rekonstrukce komunikace byla financovaná z rozpočtu Ústeckého kraje, město Dubí hradilo ze svého rozpočtu výstavbu nových chodníků v rozsahu 11,76 mil. Kč. Této rekonstrukci předcházela kompletní obnova kanalizační sítě včetně dešťových vpustí v komunikaci zajišťovaná společností SVS a.s., která by měla zabezpečit minimalizaci případných budoucích výkopových prací na této komunikaci v důsledku odstraňování havarií.

Další významnou akcí byla rekonstrukce chodníků v ulici Pohraniční Stráže s realizačními náklady ve výši 2,8Kč, v rámci které rekonstruován povrch do nové zámkové dlažby. Z významných staveb je nutné rovněž uvést dokončení nové komunikace včetně parkoviště spojující ulice Lázeňská a Křižíkova. Dokončení této stavby značně přispělo k vyřešení komplikované situace parkování vozidel v dané oblasti.

V průběhu roku byly průběžně zajišťovány opravy výtluk komunikací a chodníků, včetně oprav dešťových vpustí a dopravního značení, opravy autobusových zastávek a ostatního majetku souvisejícího s komunikacemi. Součástí komunikací jsou i kontejnerová stání na separovaný odpad, kde bylo realizováno 20 rekonstruovaných stání pro tento druh odpadu.

V roce 2010 byly na základě zpracované projektové dokumentace dokončeny parkové úpravy včetně osázení zeleně v okolí kostela " Nanebevzetí pany Marie" což společně s obměnou městského mobiliáře přispělo k dalšímu zvýraznění této dominantní kulturní památky města.

Dalším rozsáhlým infrastrukturálním majetkem obce je veřejné osvětlení. Je možné konstatovat,že z hlediska pokrytí území obce veřejným osvětlením patří město Dubí mezi obce s velmi dobrou úrovní pokrytí. V současné době je v provozu cca 1400 světelných bodů, které je nutné průběžně udržovat a obnovovat. Roční spotřeba elektrické energie představuje částku 1,85 mil Kč a je tedy nutné konstatovat,že náklady na provoz,údržbu a obnovu tohoto majetku je třetí nejvýznamější položkou rozpočtu technického odboru po nákladech na komunální služby a obnovu a údržby dopravní infrastruktury. V roce 2010 vynaložilo město na postupnou rekonstrukci a opravy veřejného osvětlení částku  0,8 mil. Kč. mil Kč.

Nejvýznamnější kapitolou z hlediska rozpočtu technického odboru je zajištění komunálních služeb. Město Dubí z důvodu profesionalizace těchto služeb v roce 2007 uzavřelo smlouvu o dodávce těchto služeb s firmou Marius Pedersen a.s. Tato smlouva zahrnuje služby v oblasti nakládání s odpady, údržby veřejného osvětlení, zeleně, letní a zimní údržby komunikací, provozu městského koupaliště a údržby dětských hřišť a městského mobiliáře. Součástí poskytovaných služeb je i provoz sběrného dvora v Dubí, kde likvidace odpadů pro občany je prováděna bezplatně. Na zajištění komunálních služeb vynaložilo město v roce 2010 částku 17,172 mil Kč. Je nutné zdůraznit, že likvidace komunálního odpadu je občanům města poskytována bezplatně. Na bezplatné zajištění služeb sběrného dvora vynaložilo město částku ve výši 1,2 mil. Kč . Přes toto pozitivní  konstatování je faktem, že vytváření černých skládek některými spoluobčany a  opětovně se vyskytující se vandalismus je v současnosti limitujícím faktorem dalšího zlepšování vzhledu města. Jedná se zejména o ničení nádob na separovaný odpad, odpadkových košů, betonových nádob na květiny a laviček.Tento vandalismus představuje rovněž velké ekonomické ztráty a znehodnocuje úsilí města o vylepšení celkového vzhledu města a odčerpává finanční prostředky, které by mohly být vynaloženy v jiných oblastech prospěšných pro vzhled města. Významnou položku v komunálních službách představuje zajištění údržby komunikací a chodníků a to zejména zimní údržba. Přes skutečnost, že v katastru osady Cínovec je minimální počet obyvatel s trvalým pobytem, tvoří náklady na zimní údržbu této oblasti vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám více jak 50 % veškerých nákladů. Rovněž změna legislativy a převedení odpovědnosti za stav chodníků  z vlastníků nemovitosti na města a obce  představuje  z hlediska rozpočtu města významné navýšení nákladů oproti předcházejícímu období. V této souvislosti je nutné zmínit  zpracování nového plánu zimní údržby, v kterém je tato nová povinnost zahrnuta. Je nutné ale konstatovat, že není v kapacitních možnostech dodavatelské firmy ani finančních možnostech města Dubí údržbu  všech chodníků v reálném čase zajistit.  Na základě dosavadních zkušeností je možné konstatovat, že občané města přes změnu legislativy provádějí nadále úklid před svými nemovitostmi, za což bych jim chtěl touto cestou poděkovat.

 

Město věnuje významnou pozornost rovněž  oblasti využití volného času dětí a mládeže. V roce 2010 technický odbor zajistil  zprovoznění nového dětského hřiště v Dubí-Tovarní ulici. V závěru roku byla rovněž dokončena rekonstrukce budovy Tovární 46 na objekt volnočasových aktiv dětí a mládeže.

V říjnu 2010 město získalo na základě uzavřené kupní a darovací smlouvy pozemky a budovy sportovního areálu Sportovní č.p. 200/1- Běhánky včetně sportovní haly a fotbalového hřiště a objekt sportovního areálu U Hřiště č.p. 356 včetně pozemků. Nabytí tohoto majetku vytváří předpoklady pro další rozvoj sportovních aktivit .

Další významnou stavbou související s podporou sportu ve městě je zahájení výstavby nové sportovní haly v Dubí-Školní náměstí, která bude dokončena v r. 2011. Předpokládá se, že toto sportovní zařízení bude sloužit jak pro zajištění tělovýchovné činnosti škol, tak i pro veřejnost.

Činnost technického odboru v oblasti správy majetku představuje z hlediska svých kompetencí a odpovědností významnou část činnosti technického odboru a proto je jeho činnosti věnována samostatná kapitola této zprávy.

V závěru roku 2009 byla zahájena druhá etapa prodeje bytových domů v které je nabízeno celkem 11 nemovitostí zahrnující 102 bytů formou volné soutěže za minimálně odhadní cenu.

Během roku 2010 došlo k prodeji 9-ti bytových domů s 84 byty. Z toho 2 domy byly převedeny stávajícím nájemcům a 7 domů bylo prodáno tzv. obálkovou metodou. Zisk z prodeje činil 12,8 mil. Kč. K prodeji jsou  ještě zveřejněny 2 objekty. V současné době vlastní Město Dubí 14 obytných domů s 95 byty.

Péče o nemovitý majetek zahrnuje provoz, údržbu a rekonstrukce zbylého bytového fondu a nebytového fondu

včetně péče o údržbu školských zařízení, mateřských škol , kulturních zařízení , památek a sportovních areálů.

Ve 3 bytových domech byla provedena výměna oken. V domě s pečovatelskou službou došlo k rekonstrukci plynové kotelny.

V rámci plánu oprav a investic nebytového hospodářství mimo rozpočet oddělení správy majetku došlo k realizaci několika významných akcí, kdy je nutné zejména jmenovat rekonstrukci přístavby městského úřadu,výměnuá  oken v 6 budovách základních škol a objektu kulturního zařízení Pozorka.

V případě objektu MKZ v Dubí Školní náměstí bylo realizováno zateplení objektu spojené s výměnou oken. Akce byla realizována s využitím finanční dotace.

U mateřské školy „U Křemílka" bylo vybudováno nové oplocení.

 

 

Stavební úřad

 

V roce 2010 vyřídili pracovníci stavebního úřadu 625 podání. V tomto roce byla v Dubí mimo jiné povolena stavba 8 nových rodinných domů, v nichž vznikne 8 nových bytových jednotek. Zároveň byla dokončena stavba 3 nových rodinných domů. Zajímavostí je, že na Cínovci byla v uplynulých dvou letech povolena stavba 4 rodinných domů, což je v celém poválečném období absolutní rekord. Další významnou stavbou na Cínovci je i nová budova, která bude sloužit pro potřeby rekreačního golfového hřiště.

V průběhu roku vykonal stavební úřad několik desítek kontrolních prohlídek staveb zaměřených na jejich užívání. Při těchto kontrolách byly zjištěny nedostatky a závady jejichž odstranění bylo vyřešeno domluvou. V několika případech však byly uloženy i pokuty v celkové výši 39.500,-Kč.

 

Odbor vnitřních věcí

Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko.

 

1/ Matrika je evidence uzavření manželství, narození a úmrtí osob na území města Dubí.

 

-          uzavírání manželství: - v roce 2010 bylo uzavřeno 23 sňatků.

Žádosti o uzavření manželství mají možnost podat na našem úřadě i občané žijící v jiných městech, pokud uzavírají sňatek ve dnech schválených radou města jako obřadní, neplatí žádný poplatek.

Za zvláštní termín a za místo uzavření sňatku mimo obřadní síň zaplatí poplatek 1000,-Kč.

 

Sňatky cizinců mají jiné podmínky a taktéž se platí správní poplatky dle zákona o správních poplatcích.

 

-          jubilejní svatby: -  v roce 2010 byly na žádost příbuzných  uskutečněny 2 jubilejní  svatby, jedna zlatá manželů Böhmových a l diamantová manželů Vernerových.

 

-          narození: v roce 2010 nebyl zapsán žádný narozený občánek na území města Dubí

 

-          zápis o uznání otcovství - v roce 2010 bylo vyřízeno celkem 15 zápisů o uznání otcovství k dosud nenarozeným dětem

 

-          změny jména a příjmení - v roce 2010 byla provedena správním řízením na žádost 4x změna příjmení

 

-          vítání občánků našeho města - v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, musí rodiče sami požádat o pozvání k obřadu. V loňském roce jsme přivítali celkem 36 dětí. Přivítání se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu, kde proběhl slavnostní obřad za účasti zástupce města a členky Sboru pro občanské záležitosti. Maminky obdržely kytičku, děti malé dárečky a na památku pamětní knížky a byly slavnostně zapsány do kroniky našeho města.

 

 

-          gratulace jubilantům při životních výročích - v roce 2010 se uskutečnilo 18 návštěv u jubilantů vysokého věku

 

-          vydávání opisů matričních dokladů - v roce 2010 bylo vystaveno celkem 32 duplikátů matričních dokladů na základě žádostí občanů ( za poničené, ztracené ..)

 

-          žádosti o zápis do Zvláštní matriky Brno - v roce 2010 bylo také sepsáno  6  žádostí o zápis do ZMB. Jedná se o matriční doklady našich občanů vystavené v zahraničí.

 

-          vyřizování úmrtí: - v roce 2010 bylo zaznamenáno 59 úmrtí osob zemřelých na území našeho města

 

-          administrativní pohřby - v roce 2010 byly objednány a vyřízeny celkem 3 administrativní pohřby občanům, kteří nemají žádné pozůstalé

 

-          potvrzení o žití pro cizince - v roce 2010 bylo vystaveno celkem 20 potvrzení občanům, kteří žádají o důchody v cizině

 

 

-          žádost o vystavení osvědčení o státním občanství ČR - v roce 2010 bylo Krajskému úřadu postoupeno celkem 64 žádostí

o vydání osvědčení o SO, zpravidla se jedná o doklad potřebný      k vystavení prvního občanského průkazu nebo pasu.

Vyřizování agendy občanských průkazů

Matrika přijímá též žádosti o vydání občanského průkazu, které jsou následně zasílány ke zpracování na Magistrát města Teplice a vyřízené jsou doručovány zpět na náš úřad. Matrika opět zajistí předání občanům.

Změny občanských průkazů z důvodu změny trvalého pobytu a změny stavu jsou prováděny bez poplatku. Zpoplatněny jsou ztráty, poškození a změna nepovinných údajů, např. zapsání dětí, zapsání manžela atd. - poplatek činí 100,- Kč dle zákona o správních poplatcích.

 

 

K výměně občanského průkazu je zapotřebí l fotografie,  OP, potvrzení o změně, případně rodný list, či platný cestovní pas.

 

V roce 2010 bylo vyřízeno celkem 711  žádostí o vydání OP.

 

2/  Evidence obyvatel obsahuje údaje o občanech České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území města Dubí.

 

Přehled o počtu obyvatel v jednotlivých částech města k 31.12.2010:

 

Část města občané děti celkem

 

Běhánky                                          754                            148                                 902

Bystřice                                        1012                           212                                1224

Cínovec                                             80                               6                                   86

Drahůnky                                        261                             74                                 335

Dubí                                             3196                           570                                3766

Mstišov                                           377                              90                                 467

Pozorka                                           906                            264                                1170

Celkem                                        6586                          1364                                7950

Evidence obyvatel v posledních letech stále více zpracovává správní řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu . V roce 2009 proběhlo 61 správních řízení a v loňském roce již 81 správních řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu. Z toho 5 správních řízení bylo ukončeno usnesením o zrušení řízení, protože osoba, které se měl údaj o trvalém pobytu rušit, v průběhu řízení změnila své trvalé bydliště. Tím se toto řízení stalo bezpředmětným.

 

 

 

 

3/  Úsek přestupkové agendy administrativně zpracovává přestupky proti veřejnému pořádku spáchané na území města Dubí, ale řeší i přestupky dle veřejnoprávní smlouvy za obec Mikulov, Novosedlice a Újezdeček.

 

Dubí

Novosedlice

Újezdeček

Mikulov

Celkem

 

 

 

 

 

 

Počet došlých přestupků

274

51

16

1

342

 

 

 

 

 

 

z toho

 

 

 

 

 

porušení pořádku ve státní správě

1

 

 

 

1

porušení vyhlášky obce

38

2

 

 

40

 

 

 

 

 

 

přestupky proti veřejnému pořádku

23

 

 

 

23

(např. rušení nočního klidu, neuposlechnutí

 

 

 

 

 

výzvy veřejného činitele, odkládání odpadů

 

5

 

 

5

mimo určená místa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepořádek na soukromém pozemku

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Ublížení na cti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drobné ublížení na zdraví z nedbalosti

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Přestupky proti občanskému soužití

 

 

 

 

 

(hrubé jednání, vyhrožování ublížením

 

 

 

 

 

na zdraví, schválnosti apod,)

31

3

3

 

37

Z toho porušení obč.souž. mladistvými

4

 

 

 

4

Přestupky proti majetku - škoda

41

19

2

 

62

do výše 5.000,- Kč

 

 

 

 

 

Z toho spácháno mladistvým

1

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Postoupeno, odloženo, ke zpracování příští rok

136

22

11

1

170

4/ Informační středisko zajišťuje tyto služby:

 

a) ověřování - a to legalizaci a vidimaci

 

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Provádí se na vlastní žádost.

V roce 2010 bylo ověřeno    2 107 podpisů.

 

Vidimací se ověřuje, že opis či kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

V roce 2010 bylo ověřeno    5 255 listin.

 

b) kopírování - kopírujeme pro veřejnost černobíle

Za rok 2010 bylo vytvořeno 1 570 kopií.

 

c) Czech POINT - neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. Již nyní si můžete z pracoviště Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, rejstříku trestu či výpis z bodového hodnocení aj.

Přehled počtu vystavených dokladů:

 

Rejstřík trestů                                                      253

Výpis z katastru nemovitostí                               209

Výpis z živnostenského rejstříku                             7

Výpis z obchodního rejstříku                              102

Seznam kvalifikovaných dodavatelů                      2

Výpis z bodového hodnocení                               38

Konverze dokumentů                                            59

 

d) vybírání poplatků - můžete zde uhradit správní poplatky, poplatek za pejska, půjčku z fondu rozvoje bydlení...

 

e) ostatní - můžete si zde také zakoupit pohledy města a k dostání je také mapa města Dubí

 

Z výše uvedených přehledů a tabulek je zřejmé, že agenda odboru vnitřních věcí rok od roku značně narůstá. Velkou měrou tuto skutečnost ovlivňuje agenda občanských průkazů, snaha občanů rušit trvalý pobyt a agenda informačního střediska, které má úřední dny  pondělí - pátek.

Finanční odbor

Zastupitelstvo města Dubí schválilo rozpočet na rok 2010 na svém 21. zasedání dne 16.12.2009 usnesením č. 562/21/2009 s celkovým objemem příjmů ve výši 90.666 tis. Kč, výdaji ve výši 118.390 tis. Kč a financováním ve výši 27.724 tis. Kč.

Hospodaření města Dubí skončilo jako schodkové s celkovými příjmy ve výši 108.229,50 tis. Kč  a výdaji ve výši 133.003,05 tis. Kč .

Rozpočet finančního odboru byl v roce 2010 schválen ve výši 4.249 tis. Kč. Celkově bylo čerpáno  3.098,13 tis. Kč, a to zejména na půjčky obyvatelstvu města Dubí z Fondu rozvoje bydlení  (v roce 2010 poskytnuto 18 půjček) a na pojištění majetku města.  Oproti roku 2009 bylo poskytnuto o 17 půjček z FRB méně.

Odbor školství a sociálních věcí

 

V oblasti školství  plní odbor  úkoly při zajišťování podmínek pro plnění povinné školní docházky, školního stravování a předškolního vzdělávání, zajišťuje výkon samosprávy ve školství uložený orgány města, zpracovává podklady pro schválení rozpočtu a předkládá zřizovateli závěry z kontrol příspěvkových organizací, včetně opatření

V roce 2010 město vydalo na provoz škol a školského zařízení  ( bez tzv. velké údržby, kterou zajišťuje technický odbor)  celkovou částku ve výši  5 mil. 903 tis. Kč.

Mateřská škola Dubánek

Kromě povinné výchovně vzdělávací činnosti se děti pod vedením celého pedagogického sboru zapojovaly do veřejného života ve městě ( vítání občánků, zlaté svatby, vystoupení v DPS,  v Domově pro seniory, olympiáda MŠ, Dubský dostavník, adventní koncerty a další). Škola velmi dobře reprezentovala město ve výtvarné soutěži "Česká republika - má vlast" a zapojila se do projektu Znaky měst a obcí - pokus o světový rekord. Děti se rovněž zúčastnily ozdravného pobytu v Příchovicích.

Škola nabízí řadu kvalitních mimoškolních aktivit, spolupracuje s Policií ČR, MP, s hasiči.

Mateřská škola Cibuláček

Škola se pravidelně zapojuje do řady různých akcí, soutěží a vystoupení, ve kterých velmi dobře reprezentuje sebe i své město, např. : Sportovní olympiáda MŠ, zahájení výstavy Českého porcelánu v Teplicích, vánoční koncert v Modlanech,  festival Mateřinka, Dubský dostavník a další.

Mateřská škola U Křemílka

V první polovině roku byl dokončen celoškolní projekt "Tady jsem doma",  v rámci kterého děti poznávaly zajímavá a důležitá místa svého bydliště a blízkého okolí, hravou formou získávaly vztah ke svému městu a domovu.

První místo v soutěži Zlatých stránek  znamenalo umístění vítězného obrázku, kterým byl obrázek  kostela Panny Marie  v Dubí v seznamu Zlatých stránek, v oblastním kole sportovních her obsadila škola 1.místo.Děti se rovněž zúčastnily oblastní přehlídky MŠ Mateřinka 2010 a postoupily na celorepublikové setkání v Nymburce. Mateřská škola se pravidelně účastní akcí pořádaných Městem Dubí ( Mstišovský daněk, Dubský dostavník, pálení čarodějnic, vynášení Morany, adventních koncertů, spolupracuje s ostaními MŠ a ZŠ a s Městským kulturním zařízením.

Mateřské škola Mstišov

Škola se pravidelně zúčastňuje celé řady celoměstských akcí, spolupracuje s Policií ČR, MP,škola zorganizovala návštěvy Planetária v Teplicích, botanické zahrady.

Skola velmi dobře využívá svého umístění v blízkosti obory  a účastí v projektu "Cestou za zvířaty do obory" získávají děti poznatky o ekologii, učí se správně chovat v přírodě, lásce ke zvířatům.

Základní vzdělávání

Město Dubí zřizuje 2 základní školy a 1 základní uměleckou školu.

Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177

Škola se snažila dětem zpestřit a pozměnit způsob vyučování různými vzdělávacími a kulturními akcemi, kterých proběhlo celkem 38, byly to např. různé exkurze, návštěvy knihoven, redakce Teplického deníku, výlety a organizace ozdravného pobytu v Itálii. Do vyučování škola zařadila 29 projektových dnů.

Z příspěvku na provoz mohla škola pořídit řadu nového vybavení do tříd, nové výkonnější počítače a technické pomůcky, vybavení cvičné kuchyně."Nového kabátu" se dočkala po dlouhých letech také  sborovna pro učitele v hlavní budově zZŠ.

Základní škola Dubí 2,Tovární 110

Jako první získala škola finanční prostředky z operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám, a to ve výši 1 107 955,- Kč se začátkem čerpání v lednu 2011.

Pedagogové s dětmi se aktivně zúčastňují řady kulturních akcí pořádaných Městem Dubí, zapojili se do "Pokusu o světový rekord ve zhotovení znaku města"  Dubí z odpadového material, akce byla zaměřena na podporu ekologiockého myšlení, vyrobený znak pod vedením paní  učitelky Mgr. Veleslavy Bláhové postoupil na celostátní výstavu do Brna. Folkové trio Sestry vyhrálo Bořeňskou čarodějnici, ústecký Sedmikvítek a postoupilo do celostátního kola. Mladší žáci skončili druzí v okresním kole v kopané. Škola organizovala ozdravný pobyt v Jáchymově.

 

Základní umělecká škola

Rok 2010 byl pro ZUŠ rokem zásadních změn a cenných úspěchů. Ke dni 1.září 2010 se stalo Město Dubí zřizovatelem této školy.

ZUŠ se zařadila mezi nejúspěšnější školy v republice umístěním tria zobcových fléten v celostátním kole soutěže v komorní a souborové hře, vypsané MŠMT, celostátní kolo proběhlo v Liberci a žáci Aneta Doskočilová, Petra Baloušková a Ondřej Michal zde ve velké konkurenci získali 3.místo. Pedagogem  úspěšného souboru  je paní učitelka Helena Cimplová.

Škola důstojně oslavila 50.výročí svého vzniku. Na slavnostní koncert v Tereziných lázních přijaly pozvánku školy  z  regionu, ale i  hudební školy z Dippoldiswalde a Arnstadtu ze SRN, uskutečnila se i společná vernisáž výstavy výtvarných prací. Obě akce spolufinancovaly Město Dubí a Fond malých projektů EU.

V loňském roce škola zorganizovala celkem 33 koncertů, již po patnácté Dubskou kulturní olympiádu ,výtvarný obor se prezentoval na Anifestu v Domě kultury,, žákyně klavírní třídy se zúčastnily Přehlídky mladých talentů na teplické konzervatoři, škola vystavovala své práce v Regionálním muzeu v Teplicích a výčet akcí by mohl dále pokračovat.

V současné době škola pracuje na vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu a má pro letošní rok v plánu pestrý program, zajímavý pro žáky, učitele, rodiče i dubskou veřejnost.

Školu navštěvuje 123 žáků.

Školy jiných zřizovatelů

Vzdělání v našem městě nabízejí  také  2 školy soukromé, a to Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o. v Bystřické ulici a Střední škola sociální Perspektiva a Vyšší odborná škola, s.r.o. v Mírové ulici.

Velmi si vážíme toho, že Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu, má  v našem městě zřízen Ateliér  Design  keramiky, v jehož prostorách se konají velmi zajímavé výstavy  jak studentů, tak významných umělců.

Městské kulturní zařízení organizační složka města Dubí

 

Městské kulturní zařízení je organizační složkou města Dubí od roku 2007.

Plní funkci kulturního dění ve městě:pořádáním plesů a venkovních společenských akcí: Dubské slavnosti, tradiční Mstišovská pouť, Pálení čarodějnic, Vítání jara, Dětský den, výročí mistra Jana Husa, a mnoho dalších akcí pro veřejnost a základních škol a školek ve městě. Finančně se podílelo na konání akcí: plesu fotbalistů, Dubského dostavníku a mnoho dalších akcí pořádaných neziskovými organizacemi. Podílí se na rozvoji spolupráce s družebním městem Arnstadt a každoročně pořádá setkání rodáku našeho města. V září se uskutečnila nová akce tzv. Lázeňské dny, konané v prostorách parku u Lázní a byla velmi úspěšná

a je předpoklad v pokračování.

V loňském roce získalo město dotace na pořádání akcí „Sportovní hry města Dubí 2010", Dubských slavností. Město Dubí umístilo na 3. místě v soutěži „Obec přátelská rodině „ a získalo finanční dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 250 tisíc Kč.

(vybavení „domečku")

Oprava domu v Dlouhé ulici, kde vzniklo centrum pro volno časové aktivity pro část Bystřici. Slavnostní otevření proběhlo v prosinci roku 2010 a v současné době je využíván denně. Získalo zde prostory k užívání občanské sdružení Dubíčko, Pionýr a kroužky maminek s dětmi do 4 let věku, k dispozici je i společenský sál pro pořádání akcí pro veřejnost.

Sál Lidového domu prošel rekonstrukcí: nová okna, zcela nová úprava pódia včetně nové opony a částečné opravy elektrorozvodů.

Budova Městského kulturního zařízení byla zateplena v rámci „zelená úsporám" a v současné době probíhají práce na výstavbě tělocvičny, která bude tvořit součást MKZ

Nedílnou součástí MKZ tvoří knihovna a veřejným internetem, která je aktuálně doplňována nejen novinkami ale i povinnou četbou pro žáky a studenty. V brzké době bude možnost výpůjčky on-line.

Rozpočet MKZ je čerpán v souladu se schválením a nebyl překročen.

 

 

Městská policie organizační složka města Dubí

1.      Městská police Dubí klade zvýšený důraz na dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě Dubí. Jedná se především  městskou část Pozorka, která je problémovým místem, co se týká  narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu.

Hlídky městské policie se soustřeďují stále na dodržování vyhlášky města o nabízení sexuálních služeb. Skupiny obyvatel , kteří se tímto způsobem živily se stále snaží alespoň částečně obnovit tuto službu pro zahraniční návštěvníky Dubí a tím obnovit své příjmy z této činnosti. Někteří z těchto lidí svou výdělečnou činnost z prostituce nahradili příjmy z výroby a distribuce omamných a psychotropních látek. Což se snažíme eliminovat různými opatřeními v rámci toho co nám zákon umožňuje a upozorňujeme kompetentní orgány na tyto skutečnosti včetně předávání důkazních materiálů a svědectví.

 

 

2.       Za porušování nočního klidu a narušování veřejného pořádku, přestupků proti majetku a porušení vyhlášek města  bylo v roce 2010 uděleno 221 pokut v blokovém řízení v celkové výši 165 700. Přestupků v dopravě bylo  řešeno 4 847 v blokovém řízení v celkové výši      5 288 600 Kč. Celkem byly v roce 2010 uděleny blokové pokuty ve výši 5 454 300 Kč. Správním orgánům bylo zpracováno a oznámeno 468 přestupků. Nasazeno technických prostředků      k zabránění odjezdu vozidla tzv. botiček bylo 131 a odtaženo vozidel,  většinou na základě žádosti od občanů bylo 97.

Pěšími pochůzkami po městě strážníci  zjistili 115 závad na dopravním značení, veřejném osvětlení, veřejných komunikacích, majetku města i soukromích osob , které zdokumentovali a předali k dalšímu dořešení příslušným  orgánům. Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku bylo zkontrolováno 544 osob. V roce 2010 se na městskou policii občané obrátili s prosbou pomoc či oznámením o protiprávním jednání v 898 případech. Většinou na základě oznámení od občanů bylo odchyceno 182 toulavých zvířat.

Ve spolupráci s pracovnicemi soudu a pracovnicemi humanitního odboru  bylo provedeno 193 asistencí při návštěvách zájmových rodin. Dále pak bylo doručeno pro MěÚ a soud  169 doručenek.

V rámci spolupráce s PČR předala Městská policie 97 důvodných podezření ze spáchání trestných činů. Při hlídkové službě bylo nalezeno 7 odcizených vozidel, zadrženo 17 řidičů přistižených při řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu a zadrženo 18 osob po kterých bylo vyhlášené celostátní pátrání.

Počet větších útoků na strážníky městské policie v rámci výkonu služby , které jsou řešeny v trestním řízení v roce 2010 byly 2.

 

28.03.2011 00:00

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník