Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Informace o objektu „Sokolovna“ v ulici U Hřiště

Informace o objektu „Sokolovna“ v ulici U Hřiště V posledních dnech se odehrává velice zajímavá debata na facebookových stránkách na téma demolice objektu Sokolovna v ulici U Hřiště. Opět se zde objevuje směs nereálných přání a také nepravd. Proto je potřeba uvést věci na pravou míru a zveřejnit informace, jak je to doopravdy. Sice jsem již v minulosti o tomto ...

 

Informace o objektu „Sokolovna“ v ulici U Hřiště

V posledních dnech se odehrává velice zajímavá debata na facebookových stránkách na téma demolice objektu Sokolovna v ulici U Hřiště. Opět se zde objevuje směs nereálných přání a také nepravd. Proto je potřeba uvést věci na pravou míru a zveřejnit informace, jak je to doopravdy. Sice jsem již v minulosti o tomto objektu několikrát informoval, mnohokrát o něm bylo jednáno na schůzi Rady města Dubí a třináctkrát na veřejném zasedání Zastupitelstva města Dubí. Jenže to si již nikdo nepamatuje, protože někteří ze současných zastánců záchrany tohoto objektu měli úplně jiné starosti a nezajímali se o veřejné dění. Poslední projednání v Zastupitelstvu bylo totiž 6. 4. 2016.

Objekt Sokolovny město koupilo od TJ Rudolfova huť Dubí současně s veškerým dalším majetkem tohoto sportovního klubu. Smyslem nákupu tohoto majetku bylo zachránit hlavně sportovní areál v Bystřici ve Sportovní ulici a získat pozemky kolem objektu Sokolovna. Od samého počátku jsme deklarovali, že o tento objekt nemáme zájem a že jsme připraveni ho prodat nájemci restaurace a je třeba říci, že již v době zakoupení byl objekt ve špatném technickém stavu. Nájemce, pan Kozák, měl o koupi zájem, ale mělo to jeden velký nedostatek, nebyl schopen zajistit peníze na uhrazení kupní ceny. První nabídka a zveřejnění prodeje proběhlo 25. 11. 2011 a cena byla stanovena znaleckým posudkem na 4.003.414,- Kč. Za tuto cenu se nikdo nepřihlásil. Další pokus prodat tuto nemovitost proběhl dne 19. 11. 2011, kdy byl prodej objektu opět zveřejněn a tentokrát bez ceny. Dne 11. 12. 2012 byla doručena žádost o koupi objektu paní Adámkovou s nabídkovou cenou 1.700.000,-Kč a 16.1.2013 byla doručena další žádost pana Kozáka s nabídkovou cenou 1.750.000,- Kč. Oba zájemci o koupi byli informováni, že se podle Zásad pro prodej nemovitého majetku musí zúčastnit obálkové metody a byli oba pozváni na zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 21.1.2013 a kde byl bod projednáván. Ale stala se věc, kterou jsme nikdo moc nechápal. Oba zájemci se sice dostavili, ale paní Adámková odmítla respektovat naše Zásady pro prodej nemovitého majetku a odmítla se zúčastnit obálkové metody s tím, že již cenu zveřejnila v nabídce. V té době se objevili ještě další dva zájemci, pan Novotný a paní Novotná, a ti doručili žádost o koupi objektu s nabídkovou cenou 1.800.000,- Kč. Pro informaci uvádím, obálková metoda probíhá tak, že před jednáním zastupitelstva vhodí osobně zájemce o koupi nemovitosti svoji nabídku do připravené průhledné schránky a po schválení komise pro otevírání obálek a zahájení jednání zastupitelstva jsou nabídky ze zalepených obálek vyňaty a předány k projednání. Jedná se o naprosto transparentní úkon, protože obálky se před zahájením projednání nikdo nedotýká a jsou po celou dobu až do otevření všem na očích. Jak jsem uvedl, nikdo jsme počínání paní Adámkové nepochopili, ale protože již tehdy paní Adámková napadala a pomlouvala postup jednání zastupitelstva, tak jsme se rozhodli pro naprosto jasný způsob prodeje formou veřejné dražby, kde je vše veřejné a transparentní. Toto bylo odsouhlaseno zastupitelstvem dne 8. 4. 2013 už i proto, že jsme v té době měli zájemce tři. Byl také zhotoven nový znalecký posudek s cenou 1.980.000,- Kč. Pan Kozák projevil opět zájem o koupi objektu, ale požádal město o možnost koupě části pozemku kolem objektu. Zastupitelstvo tomuto požadavku vyhovělo, došlo k oddělení části pozemků kolem objektu a dne 18. 9. 2013 zastupitelstvo opět odsouhlasilo prodej objektu včetně části pozemků formou dražby. Dne 13. 11. 2013 se konala dražba a objekt vydražil za vyvolávací cenu pan Kozák. Potom však dne 13. 1. 2014 byla městu doručena zpráva o zmařené dražbě z důvodu neuhrazení kupní ceny. Dne 5. 2. 2014 zastupitelstvo projednalo celou věc prodeje znovu a byl opět odsouhlasen prodej formou dražby za cenu 1.980.000,- Kč. Dne 14. 5. 2014 se konala druhá dražba a do této dražby se nikdo nepřihlásil. Dne 22. 9. 2014 zastupitelstvo projednalo výsledek prodeje s tím, že se objekt nepodařilo prodat a nebyl zde žádný další zájemce. Další pokus prodat objekt Sokolovna byl učiněn dne 18.11.2015, kdy na svém zasedání zastupitelstvo opět schválilo zveřejnění prodeje objektu Sokolovna. Na toto zveřejnění nebyla žádná reakce. Dne 10.2.2016 se na zasedání zastupitelstva dostavil pan Kozák a zároveň na tomto zasedání nabídl kupní cenu 610.000,- Kč. Na tomtéž zasedání projevila zájem o koupi paní Adámková a nabídla kupní cenu 326.750,- Kč. Obě tyto nabídkové ceny byly značně pod cenou znaleckého posudku a nepokryly ani cenu pozemku. I přesto se zastupitelstvo dohodlo o konání pracovního jednání, které proběhlo dne 6.4.2016, aby celou tuto kauzu ještě jednou projednalo a dohodlo se, co bude dál. Zájemci byli vyzváni, aby předložili plán, jak bude s nemovitostí nakládáno a zda bude opravena. Poslední jednání na zasedání zastupitelstva o prodeji objektu Sokolovna proběhlo dne 6.4.2016 a zde měl pan Kozák seznámit zastupitele se svým plánem. Z jeho vystoupení bylo zřejmé, že nemá potřebné finance na rekonstrukci objektu a s vědomím, že by hrozil fakt dlouhodobé existence zchátralého objektu v centru města, zastupitelstvo odmítlo schválit prodej za cenu 610.000,- Kč. Po těchto pokusech jsme již prodej neprojednávali. V roce 2016 se objevila možnost podpory formou dotace rekonstrukce na mateřskou školu. Okamžitě jsme zadali posouzení technického stavu projektantům a firma PS projekty s.r.o. vypracovala posouzení stavu a objemový rozpočet rekonstrukce. Závěr byl drtivý. Doporučili objekt zdemolovat a raději postavit nový, protože náklady na rekonstrukci by přesáhly 30 milionů korun. Vzhledem k faktu, že na opravu tělocvičny bychom nedostali v té době žádnou dotaci a na rekonstrukci objektu restaurace na školku cca 50%, tak jsme od záměru upustili. Již v té době jsme začali po všech těchto zkušenostech hovořit o demolici objektu Sokolovna a na místě stavby o výstavbě nového dětského hřiště, které se stane součástí parkových úprav centra města a celé lokality pod ulicí Krušnohorská. V současné době se dokončují práce pro demolici objektu a po odpojení od sítí bude objekt jako neopravitelný zdemolován.

Z uvedených faktů jasně vyplývá, že to, co na facebooku uvádí paní Adámková, je lež a město utratilo zbytečně peníze za konání dražeb pouze na základě kritiky způsobu prodeje touto zájemkyní o koupi. Pak se dražeb nezúčastnila a pouze šířila pomluvy a činí tak i v současnosti. Toto je reálný, doložitelný a celý příběh této nemovitosti. Pro úplnost ještě připojuji souhrnný přehled o všech jednáních, kde se projednával prodej objektu Sokolovna.

Přehled všech projednání objektu Sokolovna v orgánech města

15.9.2010 - usnesením ZM č. 704/25/2010 bod 6) a 7) bylo schváleno uzavření darovací a kupní smlouvy (areál ve Sportovní ulici a Sokolovna s pozemky v ulici U Hřiště)

22.9.2010 - uzavřeny smlouvy

12.10.2010 - usnesením RM č. 1488/62/2010 schválen bezúplatný převod DHIM

12.10.2010 - předávací protokol

25.7.2011 - zveřejněn záměr prodeje (usnesení ZM č. 61/4/2011 bod 4), na základě znaleckého posudku č. 462/8/11 ze dne 3.3.2011), cena 4 003 414,- Kč

19.11.2012 - opakovaně zveřejněn záměr prodeje (usnesení ZM č. 61/4/2011 bod 4), na základě znaleckého posudku č. 462/8/11 ze dne 3.3.2011), zveřejněno bez ceny

na základě došlé žádosti o koupi z 11.12.2012 (paní Adámková) připraven materiál do ZM, 16.1.2013 přišla další žádost (p. Kozák)

21.1.2013 - na ZM nebyl bod č. 7 materiálu TO 1/13 z důvodu více podaných žádostí projednán a v souladu s pravidly pro prodej nemovitého majetku byl odložen do dalšího ZM – obálková metoda (obálková metoda neproběhla, bylo rozhodnuto o prodeji formou dražby)

23.1.2013 došla další žádost o koupi (Novotný, Novotná)

8.4.2013 - usnesením ZM č. 336/17/2013 byl odsouhlasen prodej objektu formou veřejné dražby

12.5.2013 - znalecký posudek č. 03/13 – 1 890 000,- Kč

19.6.2013 - usnesení ZM č. 353/18/2013 bod 6) - zveřejnění záměru prodeje pozemku kolem objektu

1.7.2013 - zveřejněn záměr prodeje pozemku kolem objektu

19.8.2013 - nový znalecký posudek č 03a/13 – 1 980 000,- Kč

 

18.9.2013 - usnesením ZM č. 380/19/2013 bod 7) byl odsouhlasen prodej objektu včetně přilehlých pozemků formou veřejné dražby

1.10.2013 - uzavřena smlouva o konání dražby

13.11.2013 - konání dražby

15.11.2013 - protokol o konané dražbě – vydražitel p. Kozák

13.1.2014 – informace o zmařené dražbě – p. Kozák nezaplatil kupní cenu

5.2.2014 - souhlas s opětovným prodejem formou dražby (usnesení ZM č. 457/22/2014 bod 2)), nejnižší podání 1 980 000,- Kč

9.4.2014 - uzavřena smlouva o konání dražby

14.5.2014 - konání dražby

21.5.2014 - protokol o konané dražbě – nebylo učiněno ani nejnižší podání

27.5.2014 - usnesením RM č. 1401/74/2014 byla udělena výpověď nájemci restaurace panu Kozákovi k 30.9.2014

23.6.2014 – ZM bere na vědomí výsledek dražby, souhlasí se zpracováním nového znaleckého posudku a se zveřejněním (usnesení ZM č. 520/26/2014)

3.7.2014 - zveřejněn záměr prodeje objektu, cena 1 980 000,- Kč

3.8.2014 - nový znalecký posudek od jiného znalce – 2 380 000,- Kč

22.9.2014 - ZM bere na vědomí výsledek zveřejnění – nepřihlásil se žádný zájemce (usnesení ZM č. 550/27/2014)

30.9.2014 - prodloužen pronájem restaurace do 31.12.2014 (usnesení RM č. 1559/79/2014)

16.12.2014 - prodloužen pronájem restaurace do 30.6.2015 (usnesení RM č. 49/3/2104)

16.6.2015 - prodloužen pronájem restaurace do 31.12.2015 (usnesení RM č. 285/11/2015)

18.11.2015 - zveřejněn záměr prodeje (usnesení ZM č. 186/7/2015, zveřejněno bez ceny

15.12.2015 - prodloužen pronájem restaurace do 30.4.2016 (usnesení RM č. 537/19/2015)

na základě došlých žádostí o koupi z 22.12.2015 (paní Adámková) a 29.12.2015 (p. Kozák) připraven materiál do ZM

10.2.2016 - ZM přerušilo projednávání prodeje objektu z důvodu požadavku na předložení reálného záměru budoucích investic do oprav prodávaného objektu (usnesení ZM č. 227/9/2016)

7.3.2016 - pracovní zastupitelstvo

6.4.2016 - ZM neschválilo prodej objektu panu Kozákovi za cenu 610.000,- Kč (usnesení ZM č. 251/10/2016)

19.4.2016 - prodloužen pronájem restaurace do 31.12.2016 (usnesení RM č. 693/25/2016)

18.8.2016 – Posouzení objektu Sokolovna (rekonstrukce na MŠ a tělocvičnu), předpokládané náklady cca 30,4 mil. Kč

29.11.2016 - prodloužen pronájem restaurace do 30.6.2017 (usnesení RM č. 971/35/2016)

27.6.2017 - prodloužen pronájem restaurace do 30.9.2017 (usnesení RM č. 1222/46/2017)

26.9.2017 - prodloužen pronájem restaurace do 31.12.2017 (usnesení RM č. 1336/49/2017)

19.12.2017 - prodloužen pronájem restaurace do 31.3.2018 pokud již nebude zahájena plánovaná demolice objektu (usnesení RM č. 1446/53/2017)

Od té doby prodloužení vždy jen o 3 měsíce, výjimečně o 6 měsíců.

Dále pro úplnost dokládám část posouzení pro rekonstrukci objektu Sokolovna.

Z uvedeného jasně vyplývá, že postup města byl a je správný a každý rozumně uvažující člověk musí logicky dojít ke stejnému závěru. Objekt je dožilý a nezbývá, než jej odstranit, i když to někomu může připadat jako smutný osud tohoto objektu.

 

Ing. Petr Pípal, starosta

 

29.06.2020 16:55

Soubory ke stažení

docx Informace o objektu Sokolovna.docx (0 B)stáhnout
Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník