Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

BILANCE ZA ROK 2017 - SHRNUTÍ

Bilance roku 2017 Středeční podvečer 14. února byl v našem městě zadán hodnocení minulého roku, které se tradičně uskutečnilo ve společenském sále Tereziných lázní. Úvodní slovo patřilo panu starostovi, který přivítal všechny občany našeho města, kteří k tomuto setkání přijali pozvání, stejně tak přivítal zahraniční hosty z našich partnerských měst ...

 

Bilance roku 2017

Středeční podvečer 14. února byl v našem městě zadán hodnocení minulého roku, které se tradičně uskutečnilo ve společenském sále Tereziných lázní. Úvodní slovo patřilo panu starostovi, který přivítal všechny občany našeho města, kteří k tomuto setkání přijali pozvání, stejně tak přivítal zahraniční hosty z našich partnerských měst ze sousedního Saska, a to pana Christopha Fröse, starostu Svazku obcí Bannewitz, jehož doprovázela paní Kerstin Ryssel, a pana Reinera Fischera, vedoucího kanceláře starosty města Altenberg.

Pak již dostala slovo slečna Veronika Machovcová, která za klavírního doprovodu pana profesora Jana Valty z Konzervatoře Teplice přednesla píseň „Tam pod horami“, která je hymnou našeho města.

Poté již představitelé města seznámili všechny přítomné se svými zprávami o činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu Dubí, Městského kulturního zařízení, o výslednosti práce Městské policie informace předal její velitel, pan Tomáš Pykal.

Po této oficiální části následovala slavnostnější část celého večera, kdy hned v jejím úvodu pan starosta společně s panem místostarostou a panem tajemníkem poděkovali paní Kerstin Ryssel za její osobní přínos pro rozvoj spolupráce mezi Městem Dubí a Svazkem obcí Bannewitz.

Poděkováni se dostalo rovněž panu Tomáši Pykalovi, paní Ivetě Ovčačíkové a panu Vladimíru Křížovi, kteří svůj profesní život spojili s prací u Městské policie Dubí, kde působí již 25 let, tedy od doby založení městské policie v našem městě.

Poděkování směřovalo rovněž k vybraným občanům našeho města, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům našich škol, a to za práci, kterou pro naše město vykonávali či stále ještě vykonávají, stejně tak k našim sportovcům, a to za výbornou reprezentaci a za práci, které se ve volném čase věnují v jednotlivých sportovních oddílech a práci s dětmi a mládeží, stejné poděkování se dostalo i členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří se rovněž ve svém volném čase věnují práci s dětmi a mládeží. Oceněni byli rovněž žáci našich základních škol a základní umělecké školy za jejich výborný prospěch, reprezentaci nejen škol, ale rovněž celého města při nejrůznějších soutěžích či společensko-kulturních akcích.

Součástí slavností večera byly rovněž kulturní vstupy, které si pod vedením svých paní učitelek a paní ředitelky připravili děti Mateřské školy Cibuláček, jimž za jejich pěkná vystoupení patří poděkování. Anna Gürtlerová

Zvláštní poděkování

Paní Kerstin Ryssel spojila v roce 1992 svůj profesní život se zaměstnáním na obecním úřadě, a to nejprve v obci Possendorf a posléze od roku 1999, kdy došlo k sloučení obcí Bannewitz a Possendorf, pracuje pro Svazek obcí Bannewitz. V současné době je zodpovědná za školní správu Svazku obcí Bannewitz, který je zřizovatelem 3 škol s celkovým počtem 750 žáků, a práci s mládeží a asistentské práce na ZŠ Possendorf. Více jak 25 let se dobrovolně angažuje ve sportovní společnosti Empor Possendorf, kde pomáhá s organizací mnoha akcí. Od roku 2011, kdy 7. května byla podepsána partnerská smlouva mezi městem Dubí a Svazkem obcí Bannewitz, aktivně spolupracuje se Základní školou Dubí 1 při organizování a realizaci přeshraničních akcí, jako jsou sportovní hry, workshopy, společné výjezdy žáků. Vedení školy by si bez jejího velice vstřícného a profesionálního přístupu tuto spolupráci neumělo představit a za to jí patří naše poděkování.

Občané

Pan Miroslav Janota proslul jako československý reprezentant v řeckořímském zápase, v němž dosáhl vynikajících výsledků. Na olympijských hrách v roce 1972 v Mnichově se umístil na 4. místě, v roce 1976 v Montrealu obsadil 5. místo a v roce 1980 v Moskvě 8. místo. V roce 1973 získal bronzovou medaili na Mistrovství světa v Teheránu, v roce 1972 rovněž bronzovou medaili na Mistrovství Evropy v Katovicích. Mezi roky 1971 – 1980 se stal celkem devětkrát mistrem Československa. Občanem města Dubí byl v letech 1963 – 1969 a poté od roku 1993. V letošním roce se pan Miroslav Janota dožívá významného životního jubilea. Za výtečnou reprezentaci nejen tehdejšího Československa, ale vlastně i našeho města patří panu Janotovi naše poděkování.

Paní Lýdia Kubátová žije v našem městě od roku 1974. V témže roce začala rovněž pracovat v tehdejší Městské lidové knihovně a v letech 1980 - 1988 ji vedla, přičemž v oboru knihovnictví profesně působila již od roku 1967. Pod jejím vedením si knihovna, která tehdy měla 5 poboček, získávala mezi dubskými čtenáři stále větší respekt: vedle klasické výpůjční služby byly rovněž čtenářům nabízeny meziknihovní výpůjčky, a to i z knihoven vědeckých, za seniory do domova důchodců paní Kubátová pravidelně zajížděla s výběrem literatury a časopisů. Součástí profesního působení paní Kubátové bylo rovněž metodické vedení nejen všech našich poboček, ale rovněž knihovny v Mikulově a na Moldavě, centrální doplňování a zpracovávání knižních fondů, stejně tak pořádání čtenářsko-výchovných akcí pro děti a mládež. V minulém měsíci oslavila krásné životní jubileum. Za její práci pro naše město jí patří poděkování.

Paní Lenka Bukačová žije v našem městě od svého narození. V roce 1995 založila taneční skupinu VIVAjump, která je od roku 2008 samostatným sdružením a kromě tance pro děti a mládež se rovněž věnuje pořádání a organizaci letních pobytových i příměstských táborů. Velice úspěšný, ale především prospěšný byl projekt „MÁMY s ručením omezeným“, který byl zaměřený na matky samoživitelky. V loňském roce začala organizace provozovat mikrojesle a v letošním roce připravuje otevření další dětské skupiny, která bude zaměřena na hudební a pohybovou výuku. Mezi nejvýznamnější ocenění v oblasti tance patří 1. a 2. místo na mistrovství České republiky „Beat street“, dvakrát 1. a dvakrát 2. místo na mezinárodní taneční soutěži „Dance Star“ v chorvatském Poreči nebo tři vítězství v Taneční skupině roku, a to v kategorii Oldies. Dnes má taneční skupina VIVAjump již 350 členů a pod vedením paní Lenky Bukačové rovněž dobře reprezentuje město Dubí, za což jí patří naše poděkování.

Městská policie Dubí

Pan Tomáš Pykal je zaměstnancem Města Dubí od 1. ledna 1993, kdy k tomuto datu nastoupil jako strážník Městské policie Dubí. V této pracovní pozici působil až do roku 2000, kdy se stal zástupcem velitele a posléze v roce 2002 velitelem Městské policie Dubí. Pan Pykal je zodpovědný starostovi města Dubí za profesionální a bezchybnou práci strážníků městské policie, za oblast prevence kriminality a bezpečnost silničního provozu na území města Dubí.

Pod vedením pana Pykala se městská policie m. j. zapojila do projektu „Včasná defibrilace“, který za již deset let svého trvání přispěl k záchraně lidských životů. Za práci pro město Dubí náleží panu Pykalovi naše poděkování.

Paní Iveta Ovčačíková, DiS. nastoupila k Městské policii Dubí dne 6. ledna 1992 na pracovní pozici strážníka. V průběhu již více než 25 let služby paní Ovčačíková prošla v rámci projektu „Žena – bezpečí s novou tváří pro město“ speciálním vzděláváním se zaměřením na krizové řízení a domácí násilí ve Střední škole veřejnoprávní a Vyšší odborné škole prevence kriminality Praha, s. r. o. Tato úzká specializace dává paní Ovčačíkové kompetence v oblasti pomoci obětem domácího násilí a obětem trestných činů. V současné době paní Ovčačíková zajišťuje stálou službu na služebně Městské policie v Dubí, zajišťuje výjezdy hlídek na základě oznámení od občanů a obsluhuje pult centralizované ochrany. Za více než 25 let práce pro město Dubí náleží paní Ovčačíkové poděkování.

Pan Vladimír kříž nastoupil k Městské policii Dubí dne 6. ledna 1992 na pracovní pozici strážníka. V průběhu více než 25 let služby pan Kříž působil rovněž jako zástupce velitele a poté v letech 1998 – 2000 jako velitel Městské policie Dubí. V současné době pan Kříž vykonává funkci vedoucího směny a zároveň zbrojíře městské policie, což představuje velmi zodpovědnou práci na úseku profesionálního zabezpečení zbrojního skladu. Z jeho současné pracovní pozice vyplývá zodpovědnost za práci strážníků během celé směny. Za práci pro město Dubí náleží panu Křížovi naše poděkování.

Mateřské a základní školy

Ocenění za zásluhy v oblasti pedagogiky

Paní Mgr. Eva Šístková za výbornou, příkladnou dlouholetou práci na 1. stupni ZŠ Dubí 1 a za ochotu věnovat se žákům i ve svém volném čase.

Paní Mgr. Lenka Machovcová za aktivní projektovou činnost v anglickém jazyce a za dlouholetou a svědomitou práci na 1. stupni ZŠ Dubí 2.

Zvláštní ocenění

Paní Věra Vochomůrková za dlouholetou řádně vykonávanou práci kuchařky v MŠ Cibuláček; v letošním roce paní Vochomůrková oslaví významné životní jubileum.

Žáci základních škol

Ocenění za vzornou reprezentaci školy

Natálie Fišerová (9.tř.) za obětavou pomoc při organizování školních akcí a výbornou reprezentaci školy a města při sportovních akcích.

Barbora Lucová (9. tř.) za aktivní a svědomitou účast ve školním parlamentu; žákyně je zároveň členkou úspěšného školního florbalového družstva.

Libor Pavlíček (9.tř) za svědomitou a pečlivou školní práci a výborný prospěch.

Základní umělecká škola

Solomiyi Erin Komendant (9 let) za úspěšnou reprezentaci školy a města na soutěžích; žákyně získala 1. a 3. místo v okresním a krajském kole ve hře na klavír.

Ocenění za zásluhy v oblasti sportu

Pan Pavel Doubek, 1. FC Dubí, za velmi výraznou aktivitu v oblasti práce fotbalového klubu.

Pan Michal Valenta, SK Dubí, hrající trenér SK Dubí se zkušenostmi z 1. fotbalové ligy, celkem 73 startů v 1. lize za Bohemians 1905, FK Teplice a za FK Ústí nad Labem, v současné době předává své fotbalové zkušenosti nejenom mladým fotbalistům SK Dubí.

Pan Mgr. Jan Jakeš, TJ Tenis Klub Dubí, zakládající člen tenisového klubu v roce 1972; od roku 1972 trenér 3. třídy a do současné doby trénuje mládež. V letech 1972 – 2011 členem výkonného výboru klubu.

Pan Bohuslav Bechyně, oddíl stolního tenisu, za dlouholetou činnost ve vedení; pan Bechyně je zakládajícím členem stolního tenisu v budově na Školním náměstí od roku 1992, kde působí oddíl dosud; několik let působí jako vedoucí stolního tenisu, a to velmi zodpovědně.

V letošním roce pan Bohuslav Bechyně oslaví významné životní jubileum.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dubí

Pan Jakub Honauer, pan Zdeněk Skořepa, pan David Štefaňák , pan Jan Svítil, paní Jiřina Hejná, ocenění za obětavou práci při vedení mladých hasičů.

Ocenění za obnovení tradice

Pan Mgr. Martin Rak, pan Daniel Doležal, pan Stanislav Slavíček za autorství projektu, který probíhal téměř 2 roky, jehož cílem bylo studium historických pramenů, práce na konstrukci a instalaci informačních tabulí mapujících historii dnešní městské části Drahůnky.

Staré Drahůnky ze dvou třetin zanikly v roce 1952, a to kvůli nebezpečí propadu do důlního díla Jaroslav. Na tabuli se návštěvníci mohou dozvědět informace o zajímavostech, které Drahůnky činily zvláštními, ale rovněž o panu Volkmaru Gabertovi, který svým celoživotním postojem vyjadřoval solidaritu a mezinárodní smíření, a to až na půdě Evropského parlamentu.

 

 

09.03.2018 07:28

Soubory ke stažení

docx BILANCE 2017 Dotace.docx (0 B)stáhnout
docx BILANCE 2017 Finanční odbor.docx (0 B)stáhnout
doc BILANCE 2017 MKZ.doc (0 B)stáhnout
docx BILANCE 2017 Odbor školství.DOCX (0 B)stáhnout
doc BILANCE 2017 Odbor vnitřních věcí.doc (0 B)stáhnout
docx BILANCE 2017 Stavební úřad.docx (0 B)stáhnout
doc BILANCE 2017 Technický odbor.doc (0 B)stáhnout
Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník